Εύβοια: Σε προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Καρύστου
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Εύβοια: Σε προσλήψεις προχωρά ο Δήμος Καρύστου

Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Καρύστου

Ο Δήμος Καρύστου γνωστοποιεί ότι θα προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και για την αρδευτική περίοδο του έτους 2023.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου Έχοντας υπόψη:
Κάρυστος 15- 2- 2023 Αρ. πρωτ. 1598
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 , τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 και του άρθρου 211 του Ν.3584/2007,
ανακοινώνει ότι:
Ο Δήμος Καρύστου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/3-2-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1081/13-2-2023 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, θα προσλάβει υδρονομείς άρδευσης για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και για την αρδευτική περίοδο του έτους 2023 βάσει των διατάξεων του άρθ. 58 (παρ. 5) του Ν.3966/2011 και του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 ως εξής:

Τοπική Κοινότητα
ΚΑΛΥΒΙΩΝ
ΑΕΤΟΥ
ΜΥΛΩΝ
Ονομασία πηγής
Αγίας Τριάδος και Λάλας
Γκιβίση
Μύλων
Ειδικότητα
Υδρονομείς άρδευσης
Υδρονομείς άρδευσης
Υδρονομείς άρδευσης
Τυπικά προσόντα
Αριθμός
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ Αρδευτικής Περιόδου
5 μήνες
5 μήνες
5 μήνες
Δεν 3 απαιτούνται
Δεν 1 απαιτούνται
Δεν 2 απαιτούνται
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες χώρας κράτους – μέλους της Ε.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην υπερβαίνουν το 65ο έτος.
Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνεται στο δημοτικό κατάστημα Καρύστου από την 16η Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής:
α) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντα,

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ότι συντρέχουν τα προσόντα και οι προϋποθέσεις για τον διορισμό τους ως υδρονομικού οργάνου,
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο γραφεία του Δήμου Καρύστου και στο τηλέφωνο 2224350001.
Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στους χώρους ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρύστου και στα κατά τόπους γραφεία των Τοπικών Κοινοτήτων που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr