ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο Δήμος Καρύστου προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη
Ο Δήμος Καρύστου προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Καρύστου προχωρά στην πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου 

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη της θέσης

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών για την αποφυγή της διασποράς του κορoνοϊού.

Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν.3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1,2 του αρ. 74 του ν.4745/20 σύμφωνα με τις οποίες :
« 1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76) διατηρείται σε
ισχύ έως τις 28.2.2021.
2. Έως τις 28.2.2021, η πρόσληψη προσωπικού στους δήμους και τις περιφέρειες στις
περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την πρόσληψη συνεδρίασή του. ….».
4. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου με αριθμό 216/2020 περί πρόσληψης υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΟΧ για έκτακτες ανάγκες του Δήμου Καρύστου.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13567/30.11.2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων.
6. Τις έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού στο Δήμο Καρύστου.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας
έως 5-7-2021, για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Καρύστου που αναφέρθηκαν ανωτέρω ως εξής:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Κάρυστος 7 Δεκεμβρίου 2020 Αριθ. πρωτ.: 13894
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ με άδεια οδήγησης
Γ’+Ε’ ή CE κατηγορίας,
(συρόμενου – επικαθήμενου)
1
α) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+Ε’ ή CE (π.δ. 51/2012) κατηγορίας, και
β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή
απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’+Ε’ ή CE κατηγορίας απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας ΠΕΙ (παρ. 4, άρθρο 3 του π.δ. 74/2008)
Από την πρόσληψη
έως 5-7- 2021
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν κώλυμα σύμφωνα με το ΠΔ 164/04. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 μέχρι 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους (ενσωματώνεται στην αίτηση).
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
υπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (ενσωματώνεται στην αίτηση).
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του αρ. 14 παρ. 1 του ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι (ενσωματώνεται στην αίτηση).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 8-12-2020 μέχρι και την 14η Δεκεμβρίου 2020 στα γραφεία του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία τηλ. 22243-50001.
Ολόκληρη η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο Καρύστου) και των Τοπικών Κοινοτήτων Μαρμαρίου και Στυρέων και Καφηρέως στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Ο Δήμαρχος Ραβιόλος Ελευθέριος

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ