Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Δήμο Ερέτριας

Ο Δήμος Ερέτριας ύστερα από την αριθμ. 154/8.558/16-9-2020(ΑΔΑ: Ω9ΣΟΩΡ9- Υ1Ν) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (θέμα 14ο)ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε ( 5 ) ατόμων προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5
101
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Καθαριότητα Εσωτερικών/Εξωτερικών χώρων Σχολείων , Δημοτικών καταστημάτων κ.λ.π. χώρων)
5
Δύο (02) μήνες
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ)
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
(Καθαριότητα Εσωτερικών/Εξωτερικών χώρων Σχολείων , Δημοτικών καταστημάτων κ.λ.π. χώρων)
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του
διαβατηρίου.
2. Βασικό τίτλο σπουδών(Δεν απαιτείται).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), προκειμένου για υποψηφίους
που έχουν ανήλικα τέκνα.
4. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την
οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση) στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ερέτριας (Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους, Ερέτρια Ευβοίας, τηλ.2229-3-50111, 2229350116/ κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και συνεννόησης με την υπηρεσία), πληροφορίες δίδονται και από το γραφείο προσωπικού(Ε.ΜΙΧΑΗΛ & Δ.ΝΑΤΣΟ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 22/09/2020 έως και 24/09/2020 .
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας, (Ταχ. Δ/νση : Ευδήμου Κραταιμένους , Ερέτρια Ευβοίας) συντασσομένου κατά το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει).
ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Η υπηρεσία μετά από Απόφαση Δημάρχου προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας (2)δύο μηνών , από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο των 3 ημερών που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.
Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους .
Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων ,απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ