Υπ. Εθνικής Άμυνας: Εγκρίθηκαν 138 μόνιμες προσλήψεις σε ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ και Στρατιωτικά Νοσοκομεία – Η κατανομή των θέσεων
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Υπ. Εθνικής Άμυνας: Εγκρίθηκαν 138 μόνιμες προσλήψεις σε ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ και Στρατιωτικά Νοσοκομεία – Η κατανομή των θέσεων

Από τις θέσεις αυτές, οι εβδομήντα εννέα (79) αφορούν τεχνικές ειδικότητες στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ.

Το υπουργείο Εθνικής Aμυνας ενέκρινε την κίνηση διαδικασιών για την πρόσληψη 138 υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου, το νέο προσωπικό θα είναι μόνιμο.

Από τις θέσεις αυτές, οι εβδομήντα εννέα (79) αφορούν τεχνικές ειδικότητες στο ΓΕΣ και στο ΓΕΑ.

Οι 73 νέοι υπάλληλοι θα απορροφηθούν στο ΓΕΝ. Οι υπόλοιπες πενήντα εννέα (59) θέσεις αφορούν στην κάλυψη αναγκών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και των τριών (3) Γενικών Επιτελείων.

Οπως τόνισε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου, το εξειδικευμένο αυτό πολιτικό προσωπικό των τεχνικών ειδικοτήτων που υπέδειξαν τα Γενικά Επιτελεία σύμφωνα με τις ανάγκες τους, αλλά και το αντίστοιχο προσωπικό υγείας και πρόνοιας, η καταλληλότητα του οποίου εξασφαλίζεται μέσω των διαδικασιών πρόσληψης του ΑΣΕΠ, θα συνδράμει καθοριστικά τόσο στην τεχνική υποστήριξη των εργοστασίων και των Μονάδων Συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) όσο και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών των Στρατιωτικών Νοσοκομείων.

Από τον Γ.Γ. του ΥΠΕΘΑ διευκρινίζεται προς πάσα κατεύθυνση ότι η προσπάθεια ενίσχυσης του πολιτικού προσωπικού συνεχίζεται με συνέπεια, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την κυβέρνηση.

38 διοικητικές θέσεις στο ΑΣΕΠ
Ξεκινά στις 29 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 38 μόνιμες θέσεις στο το ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Κ/2021). Θα προσληφθούν: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 24, ΠΕ Πληροφορικής 5, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού 2, ΤΕ Πληροφορικής 4, ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ 2 και ΔΕ Χειριστών Η/Υ 1.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν στις ακόλουθες Διευθύνσεις: Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Οικονομικού, Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών, Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Προκηρύξεων.

Οσοι υποψήφιοι κληθούν από το ΑΣΕΠ πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται από το ΑΣΕΠ να υποβάλουν σε ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση που θα εκδοθεί, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων τους, που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητας στους πίνακες κατάταξης, ήτοι: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως, πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των κριτηρίων ή/και των ιδιοτήτων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς.

Συνεργάτης στον Δήμο Αθηναίων
Ο Δήμος Αθηναίων για την παρακολούθηση και την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του συγχρηματοδοτούμενου έργου ABCitiEs, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Interreg Europe», ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 1 συνεργάτη.

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης έργου θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για 4 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλουν μαζί με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο [email protected] (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα).

21 θέσεις στο Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
Το Iδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 7594/489/19.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Erasmus+ για τον τομέα Νεολαίας & European solidarity coprs» για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 48 (σαράντα οκτώ) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έργου με τους ενδιαφερόμενους που θα επιλεγούν.

Δύναται να πραγματοποιηθεί επέκταση/ανανέωση της σύμβασης, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής έως και το τέλος υλοποίησης των έργων.

Ζητούνται 21 συνεργάτες και συντονιστές του έργου. Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα εμπεριέχει τοποθετημένα και αριθμημένα σύμφωνα με τη σειρά των κριτηρίων μοριοδότησης τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Υπογεγραμμένη Αίτηση.

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Πρόταση προς σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

4. Αντίγραφο των τίτλων σπουδών και αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος).

5. Αντίγραφα Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας.

Οι προτάσεις, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να κατατεθούν μέσω ταχυμεταφορών ή ταχυδρομείου σε κλειστό φάκελο Α4, στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με καταληκτική ημερομηνία την 02/04/2021, με τις εξής ενδείξεις: Προς το: Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Τ.Κ. 111 43, Αθήνα. Ολόκληρη η πρόσκληση είναι αναρτημένη στη σελίδα: https://www.inedivim.gr/en/node/9715

Από το ένθετο «Αγορά Εργασίας» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr