Εννέα προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις
Ειδησεις ευβοια

Εννέα προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

Ποιες είναι οι ειδικότητες για τις προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Μέχρι σήμερα, Δευτέρα 20 Μαΐου, θα είναι ανοικτές οι αιτήσεις για εννέα προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν και που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πληµµύρες) που εκδηλώθηκαν στις 04 και 05 Σεπτεµβρίου 2023 σε Δηµοτικές Ενότητες του Δήµου Ιστιαίας-Αιδηψού και του Δήµου Λίµνης- Μαντουδίου -Αγίας Άννας.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 2ας Ιανουαρίου 2025.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες για την παρούσα προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών – 1 θέση
  • ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού – 3 θέσεις
  • ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων) – 2 θέσεις
  • ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρµογών (Πολιτικών Μηχανικών) – 1 θέση
  • ΔΕ Οδηγών – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονοµικού (Τµήµα Διοίκησης Προσωπικού και Μισθοδοσίας) της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα 34 100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Η προκήρυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ. αριθμ. ΣΟΧ 3/2024
για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ.Α ́/27-12-2010) όπως έχει τροποποιηθεί- επικαιροποιηθεί με τις υπ. αριθμ. πρωτ. 3203/84663/22-6-2017 (ΦΕΚ Β ́ 2201/28-06-2017), 3749/77622/11-6-2018 (ΦΕΚ Β ́ 2467/27-6-2018), 6041/119763/22-8-2018 (ΦΕΚ Β ́3806/4- 9-2018) και 7062/149508/5-10-2018 (ΦΕΚ Β ́4524/16-10-2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση Τροποποίησης- ΕπικαιροποίησηΟργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α ́/7-10-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 « Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ 6/τ.Α ́/15-01-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τιςδιατάξειςτηςπαρ.20ατουάρθρουένατουτουΝ.4057/2012«ΠειθαρχικόΔίκαιοΔημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ. Α ́/14-03-2012), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α ́/11-05-2015).
1

5. Το Π.Δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς Δημοσίου (Προσοντολόγιο- Κλαδολόγιο)» (ΦΕΚ 232/τ. Α ́/17-12-2022).
6. Τηναριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/80/οικ.10391/27-06-2022εγκύκλιοτουΥπουργείουΕσωτερικών «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 4765/2021» (ΑΔΑ: Ψ35246ΜΤΛ6-ΚΚΓ), σύμφωνα με την οποία δεν απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ούτε η τήρηση της διαδικασίας και των κριτηρίων του Ν. 4765/2021 για την πραγματοποίηση προσλήψεων που αφορούν την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω πλημμυρών κ.λπ.
7. Την αριθμ. πρωτ. 19752/29-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ανάθεσης άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 867/τ. Β ́/07-02-2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αρ. πρωτ.: Α3650/07-09-2023 (ΑΔΑ 9Δ5Σ46ΝΠΙΘ-ΨΝΗ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
9. Την αρ. πρωτ.: Α703/01-03-2024 (ΑΔΑ 6ΙΖ746ΝΠΙΘ-ΛΑΧ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
10.Την με αριθμ. Α3613/06-09-2023 (ΑΔΑ Ρ8ΓΧ46ΝΠΙΘ-9ΜΡ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λίμνης- Μαντουδίου -Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
11. Την αρ. πρωτ.: Α812/02-03-2024 (ΑΔΑ Ψ54Ο46ΝΠΙΘ-1ΥΒ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Δήμου Λίμνης- Μαντουδίου -Αγίας Άννας, της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
12.Το αρ. πρωτ.: 227962/26-10-2023 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Εύβοιας, σχετικά με την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
13. Το αρ. πρωτ.: 232987/02-11-2023 έγγραφο της Συντονίστριας Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
2

14. Το από 03-04-2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν.
15. Το αρ. πρωτ.: 90333/23-04-2024 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την ανάγκη πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν.
16.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 98613/01-05-2024 (ΑΔΑ: 9Ω5Ζ7ΛΗ-42Ε) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Εύβοιας, σχετικά με την έγκριση δαπάνης πίστωσης για την αμοιβή και τις εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς του υπό πρόσληψη προσωπικού.
17. Την αριθμ. πρωτ.: 102377/10-05-2024 Βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, σχετικά με την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.
18. Την αριθμ.: 655/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΡΗΤ17ΛΗ-3ΞΧ), σχετικά με την έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών ( Απόσπασμα Πρακτικού 16/14.05.2024).
19. Την άμεση ανάγκη κάλυψης των κατεπειγουσών αναγκών που προέκυψαν στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) στις 04 και στις 05 Σεπτεμβρίου 2023.
20. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από το υφιστάμενο προσωπικό της υπηρεσίας.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), εννέα (9) ατόμων με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν και που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 04 και 05 Σεπτεμβρίου 2023 σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και του Δήμου Λίμνης- Μαντουδίου -Αγίας Άννας της Π.Ε. Εύβοιας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη των παραπάνω περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
3

Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Διάρκεια σύμβασης
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
Ένα (1)
Οκτώ (8) μήνες
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της
02 Ιανουαρίου 2025
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
Ένα (1)
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
Τρία (3)
ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων)
Δύο (2)
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικών Μηχανικών)
Ένα (1)
ΔΕ Οδηγών
Ένα (1)
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
γ) Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.
ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής ή Τοπογράφου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
γ)Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.
4

β) Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.
ΠΕ Γεωτεχνικών (Κτηνιάτρων)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κτηνιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Η απαιτούμενη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
γ)Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών (Πολιτικών Μηχανικών)
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ή Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. – εισαγωγική κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ διαπιστώνεται με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.
ΔΕ Οδηγών
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Β ́ κατηγορίας (ΠΔ 51/2012 όπως ισχύει). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων – Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β ́ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος
5

Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Α ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Β ́ κατηγορίας (ΠΔ 51/2012 όπως ισχύει). β) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανών Αυτοκινήτου ή Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Μηχανικός αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μηχανών θαλάσσης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α ́ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Β ́ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)
α) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον Β ́ κατηγορίας (ΠΔ 51/2012 όπως ισχύει). β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β ́ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.
β) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
γ) Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).
6

δ) Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπου ορίζεται ως απαιτούμενο προσόν (ΠΙΝΑΚΑΣ Β), διαπιστώνεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
i) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς της ημεδαπής, οι οποίοιπιστοποιούνται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή με τίτλους γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που χορηγούνται από φορείς της αλλοδαπής και οι οποίοι φορείς έχουν αναγνωριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α ́ 48), όπως ισχύει. Οι ως άνω τίτλοι της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί της αντιστοίχισής τους με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής.
ii) Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, όπως αυτοί προσδιορίζονται για τους κλάδους ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής και ΔΕ Πληροφορικής στους Πίνακες 1, 2 και 3 αντίστοιχα του Παραρτήματος Α’ του παρόντος.
iii) Με τίτλους σπουδών, προπτυχιακούς ή/και μεταπτυχιακούς ή/και διδακτορικούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. Καθένα από τα τέσσερα αυτά μαθήματα μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της απόκτησης είτε προπτυχιακού τίτλου είτε μεταπτυχιακού τίτλου είτε διδακτορικού διπλώματος και υπολογίζονται αθροιστικά.
iv) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από φορείς, οι οποίοι είχαν πιστοποιηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π. ή τον πρώην Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.
v) Με πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:
ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ.
Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρεία Vellum Global Educational Services).
IC3 ή MOS από CERTIPORT (Microsoft), εταιρεία Infotest (πρώην TECHNOPLUS) και
BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ΙCT Hellas Α.Ε.).
vi) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (άρθρο 28 ν. 4653/2020).
vii) Με πιστοποιητικό αποφοίτησης από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
1α. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18καιάνω μονάδες 0 0 0 200 260 320 380 440 500 560 620 1040
1β. ΧΡΟΝΟΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)
7

2.
μονάδες 40 80 120 160 200 240 280 320
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 6 μονάδες 50 100 150 200 250 300
36036360 360
1040
3.
ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
μήνες 12345678 9καιάνω
κατηγορίεςΠΕ&ΤΕ κατηγορίαΔΕ μονάδες
5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400
11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ στην διαχείριση καταστάσεων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του φορέα (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)
μήνες εμπειρίας μονάδες
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 84καιάνω 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 588
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται ηαπασχόληση με σχέση εργασίας στην διαχείριση καταστάσεων κατά την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του φορέα, μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ουποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά από τη λήψη της άδειας.
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι: Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες: (1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία:
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Όταν ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία απαιτείται επιπλέον:
– Για τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου σε φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας και μία τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να
8

καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευμένη εμπειρία είτε όχι.
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
 Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα καθώς και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
Σε περίπτωση ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) όπου ο υποψήφιος δύναται να ασφαλιστεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, να διευκρινίζεται στη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η σχέση απασχόλησης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Α. Δικαιολογητικά
1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
2. Πιστοποιητικά απαιτούμενων προσόντων (πίνακας Β).
3. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
4. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
9

5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα η οποία τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν (χορηγείται από την υπηρεσία).
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Β. Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα
δικαιολογητικά αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού (Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού και Μισθοδοσίας) της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 93, Χαλκίδα 34 100, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ddoik- [email protected].
Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή ή ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δε γίνονται δεκτές.
Λόγω του κατεπείγοντος, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας και λήγει την Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10.00 π.μ..
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας και θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας
Γεώργιος Κελαϊδίτης

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr