Εύβοια: Νέα αντιδήμαρχο Τουρισμού και εθελοντισμού όρισε ο Θανάσης Μπουραντάς
Ειδησεις ευβοια

Εύβοια: Νέα αντιδήμαρχο Τουρισμού και εθελοντισμού όρισε ο Θανάσης Μπουραντάς

Σε αλλαγές στο σχήμα της διοίκησης προχώρησε ο δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου Θανάσης Μπουραντάς , όρισε ναι αντιδήμαρχος τουρισμού και εθελοντισμού

Σε αλλαγές στο σχήμα των αντιδημάρχων προχώρησε ο Θανάσης Μπουραντάς μετά και την παραίτηση του αντιδημάρχου Κύμης Αλέξανδρου Θεοδώρου.

Η Αθήνα ανδρείο του ορίζεται αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας, τουρισμού και εθελοντισμού.

Η απόφαση

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
2. Τις σχετικές εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων.
3. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 809 Α.Π. 85741/19.11.2021, Ορισμός Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κύμης –Αλιβερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του του Ν. 3852/ 2010, δικαιούται να ορίσει έως έξι (6) Αντιδημάρχους με αντιμισθία.
5. Την υπ ́αριθ. 528/2023 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του Αντιδημάρχου Θεοδώρου Αλέξανδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ανδριώτη Αθηνά, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία από 23/2/2023.
Β. Μεταβιβάζει καθ ́ύλην αρμοδιότητες ως εξής:
 Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής, Τουρισμού και Εθελοντισμού.
 Υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων της.
Την Αντιδήμαρχο κ. Ανδριώτη Αθηνά, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, θα αναπληρώνει ο
Αντιδήμαρχος Μπαράκος Νικόλαος.
Η παρούσα θα αναρτηθεί, στη διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ∆ήμου και σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr