Εύβοια: Όρισε τους νέους αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους ο Τσαπουρνιώτης
Ειδησεις ευβοια

Εύβοια: Όρισε τους νέους αντιδημάρχους και εντεταλμένους συμβούλους ο Τσαπουρνιώτης

Αναλυτικά οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι του Δήμου Μαντουδίου λίμνης Αγίας Άννας

Ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Α. Τον κ. Αρβανίτη Παναγιώτη του Φιλίππου, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 05/12/2022 έως και 31/12/2023 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των
λειτουργιών των Οικονομικών Υπηρεσιών και ειδικότερα:
– Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας – Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Μισθοδοσίας κ.λ.π.

– Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την οικονομική υπηρεσία.
Β. Τον κ. Αργύρη Λιάσκο του Λοΐζου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 05/12/2022 έως και 31/12/2023 και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών της Πολιτικής Προστασίας
– Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων.
Γ. Τον κ. Κωνσταντινάκη Άγγελο του Ιωάννη, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 05/12/2022 έως και 31/12/2023 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη των λειτουργιών όλων των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Πρασίνου του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & συντήρησης πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας.
– Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη των έργων του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών που εκτελούνται με αυτεπιστασία.
– Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των παιδικών χαρών.
– Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τον εξωραϊσμό των κοινοχρήστων χώρων.
– Την εποπτεία, το συντονισμό και την ευθύνη για τις χερσαίες ζώνες λιμένων.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων μελέτης και εκτέλεσης έργων σε θέματα Ηλεκτροφωτισμού, του Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και

Συγκοινωνιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
Δ. Τον κ Σκοπελίτη Δημήτριο του Ανδρέα, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία έως τη λήξη ισχύος των αποφάσεων κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, εκτός των αρμοδιοτήτων των έργων που εκτελούνται με αυτεπιστασία και των θεμάτων ηλεκτροφωτισμού.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών των αρμοδιοτήτων σε θέματα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.
Ε. Τον κ. Σταμούλο Γεώργιο του Θεοδώρου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 05/12/2022 έως και 31/12/2023 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης & συντήρησης πρασίνου, εκτός των αρμοδιοτήτων Συντήρησης Πρασίνου και ειδικότερα:
– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε

φορά σε κεντρικό επίπεδο
– την ευθύνη διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων
ΣΤ.Τον κ. κ. Καλομοίρη Μιχαήλ του Αθανασίου, καθ’ ύλην έμμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία από 05/12/2022 έως και 31/12/2023 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων σε θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
Ζ. Τον κ Καντζούρα Ιωάννη του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο, με θητεία έως τη λήξη ισχύος των αποφάσεων κήρυξης του Δήμου μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
– Τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών.
– Την ευθύνη, την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των κοιμητηρίων και των αδέσποτων ζώων.
– Την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα Κηρέως.
2. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
3. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
4.α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αρβανίτη Παναγιώτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντινάκη Άγγελου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτης Παναγιώτης.
γ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σκοπελίτη Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σταμούλου Γεώργιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καλομοίρη Μιχαήλ.
ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλομοίρη Μιχαήλ που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμούλος Γεώργιος.
στ. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Λιάσκου Αργύρη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντινάκης Άγγελος.
ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καντζούρα Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αρβανίτη Παναγιώτη.
5. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σταμούλο Γεώργιο του Θεοδώρου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αρβανίτης Παναγιώτης του Φιλίππου.
6. Ορίζουμε ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο την κα Ανδρέου Αγγελική του Χαραλάμπους και αναθέτουμε σε αυτήν την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των φύλων, του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού εκτός των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού.
7. Ορίζουμε ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον κ Κουτσουρά Σταύρο του Στέργιου και αναθέτουμε σε αυτόν την εποπτεία και ευθύνη των αρμοδιοτήτων των θεμάτων Πολιτισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, καθώς και των θεμάτων Τουρισμού του Γραφείου Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
Επίσης, του αναθέτουμε την ευθύνη και την εποπτεία του προγράμματος Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας.
8. Ορίζουμε ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο την κα Πολυξένη Χασιώτη του Κωνσταντίνου και αναθέτουμε σε αυτήν την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών

του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης εκτός των θεμάτων Τουρισμού.
9. Ορίζουμε ως εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τον κ. Λεοντή Δήμο του Αθανασίου και αναθέτουμε σε αυτόν την εποπτεία και ευθύνη για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr