Εύβοια: Πασίγνωστη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας «βγαίνει στο σφυρί»
Ειδησεις ευβοια

Εύβοια: Πασίγνωστη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας «βγαίνει στο σφυρί»

Διαθέτει 5 μονάδες πάχυνσης στη Χίο, συσκευαστήριο και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, καθώς και τη μονάδα της Εύβοιας.

Σε πλειστηριασμό βγαίνει η μονάδα της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Φόρκυς Α.Ε.» στα Ψαχνά της Εύβοιας που στις 13 Μαρτίου, εκτός εάν μεσολαβήσουν κινήσεις αναστολής.

Οπως αναφέρει το New Money, από τα στοιχεία προκύπτει ότι η εν λόγω μονάδα είναι μισθωμένη στη Σελόντα Α.Ε., κάποτε «πρωταγωνιστή» του κλάδου, που σήμερα λειτουργεί υπό τη σκέπη της Avramar, η οποία και αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές «αναταράξεις»…

Η Forkys και τα προβλήματα

Η Φόρκυς Ιχθυοκαλλιέργειες ανήκει στους αρκετά «παλιούς παίκτες» της αγοράς καθώς ξεκίνησε στη Χίο (όπου και εδρεύει) το 1998 και μέχρι σήμερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην παραγωγή λαυρακιού και τσιπούρας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και στην παραγωγή άλλων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, όπως φαγκρί, κρανιός, συναγρίδα, λυθρίνι και μαγιάτικο.

Διαθέτει 5 μονάδες πάχυνσης στη Χίο, συσκευαστήριο και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, καθώς και τη μονάδα της Εύβοιας.

Ωστόσο η εταιρεία υπέστη τις συνέπειες της μακράς οικονομικής κρίσης που… τίναξε στον αέρα την αγορά με αποτέλεσμα να «λυγίσουν» ακόμη και οι leaders, όπως η Σελόντα και η Νηρέας.

Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2022, η «Φόρκυς Α.Ε.» είχε κύκλο εργασιών 16,25 εκατ. ευρώ, έναντι 15,33 εκατ. ευρώ το 2021 και τελικό καθαρό αποτέλεσμα ζημίες 2,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,04 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία όμως εμφανίζει σωρευμένες ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια και συνολικές υποχρεώσεις ύψους 35,08 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20,55 εκατ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια.

Όπως σημειώνεται στις καταστάσεις «οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές είναι σημαντικές και σε αυτές περιλαμβάνεται και ποσό 10,3 εκατ. ευρώ προς συγγενή εταιρεία συναφούς αντικειμένου», αποδίδοντας την επιβράδυνση των πληρωμών προς αυτήν σε προβλήματα ρευστότητας.
Όλα αυτά «αποτελούν ενδείξεις ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς της εταιρείας». Παράλληλα, η διοίκηση αναφέρει ότι «τα στοιχεία αφερεγγυότητας που διέκριναν την μέχρι πρόσφατα λειτουργία της εταιρείας δεν έχουν αρθεί» ότι «συνεχίζει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές της» καθώς και ότι «επί του παρόντος, επιτυγχάνεται η λειτουργία της δια της εξασφάλισης της αναγκαίας προμήθειας σε ιχθυοτροφές».Όπως τονίζεται, όμως, «είναι σαφές ότι η ύπαρξη επενδυτή προς την κατεύθυνση είτε της κεφαλαιακής ενίσχυσης της εταιρείας, είτε της εξαγοράς του ενεργητικού της και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της δια του τιμήματος (ανταλλάγματος) έχει καταστεί αναγκαιότητα».

Τι βγαίνει στο σφυρί

Κάπως έτσι, η μονάδα της Forkys στην Εύβοια οδεύει προς το σφυρί με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα και με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 1.394.000 ευρώ.

Στον πλειστηριασμό θα βγουν τόσο το ακίνητο, όσο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός.

Πρόκειται ειδικότερα για γήπεδο μετά των επ’ αυτού βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ιχθυογεννητικού σταθμού και σταθμού πάχυνσης ιχθύων, στην θέση «Ιμπραήμ» της κτηματικής περιφέρειας Ψαχνών της Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Εύβοιας.

Η γηπεδική έκταση επί της οποίας έχει αναπτυχθεί η βιομηχανική εγκατάσταση έχει συνολική επιφάνεια 17 στρέμματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε, έχει περιφραχτεί μεγαλύτερη έκταση που καταλαμβάνει τμήμα της ζώνης αιγιαλού-παραλίας.

Στην έκταση έχουν ανεγερθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικού σταθμού και σταθμού πάχυνσης ιχθύων, δυνάμει οικοδομικής άδειας του 1997.

Σύμφωνα με αυτήν τα κτήρια είναι τα εξής:

1. Κτήριο ιχθυογεννητικού σταθμού, εμβαδού 4.182,88τ.μ.
2. Κτήριο Η/Ζ, παραγωγής οξυγόνου, φυσητήρων 88,80τ.μ.
3. Υδατοδεξαμενή 124,25τ.μ.
4. Δεξαμενές γεννητόρων 186,00τ.μ.
5. Δεξαμενές πάχυνσης 507,10τ.μ.

Ακόμη, περιλαμβάνονται χώροι γραφείων, αποδυτήρια, εργαστήρια, μηχανοστάσιο και χώρος γεννητόρων και ιχθυογεννητικών δεξαμενών.
Ωστόσο, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από την οικοδομική άδεια, ενώ υπάρχουν επεκτάσεις και εκτός της γηπεδικής έκτασης.
Η ανηγμένη συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 6.063,98τ.μ. και η τιμή πρώτης προσφοράς για το ακίνητο έχει οριστεί σε 1.212.000 ευρώ.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός

Στο σφυρί όμως θα βγει μαζί και ο μηχανολογικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και όλα τα άλλα πάγια της επιχείρησης.

Το συγκρότημα του ιχθυογεννητικού σταθμού περιλαμβάνει:

– Τμήμα παραγωγής γεννητόρων (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή αυγών και πρόγραμμα γενετικής,
-Τμήμα ζωντανής τροφής (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή φυτοπλαγκτόν (τροφή για τους μικροοργανισμούς Artemia και Rotifer), παραγωγή Artemia, παραγωγή Rotifer και παραγωγή κωπήποδων,
-Τμήμα επώασης-εκκολαπτήριο (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή χειμερινή και παραγωγή καλοκαιρινή λαρβών,
-Βοηθητικά τμήματα και εγκαταστάσεις όπως εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών, μικροβιολογικό εργαστήριο, θάλαμο συντήρησης και κατάψυξης, αποθήκη ξηράς τροφής εφοδίων, μηχανοστάσιο, υποσταθμό Μ/Σ και Η/Ζ, τμήμα φυσητήρων και αεροσυμπιεστών, λεβητοστάσιο και εναλλάκτες θερμότητας, αντλιοστάσιο αντλίες κυκλοφορητές, φίλτρα, πιεστικό συγκρότημα, γεωτρήσεις, πυροσβεστικό συγκρότημα, κλιματισμό φυτοπλαγκτόν, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυο παροχής νερού, δίκτυο παροχής αέρα και δίκτυο παροχής οξυγόνου, δεξαμενές ψυχρού και θερμού νερού, δεξαμενή πετρελαίου, συγκρότημα πλύσης και απολύμανσης οχημάτων κλπ.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 12 Μαΐου 2023, στους χώρους που βρίσκονταν τα πάγια της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι πολλά από αυτά που καταγράφονται στο μητρώο παγίων είτε δεν υφίσταντο, είτε βρίσκονταν σε κατάσταση παροπλισμού και ολικής καταστροφής. Επίσης πολλές από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν υποβληθεί σε συντήρηση με την αντικατάσταση επιμέρους τμημάτων ή σε ολοκληρωτικό εκσυγχρονισμό, με αποτέλεσμα να μην αντιστοιχούν πλήρως στα πάγια τα οποία καταγράφονται στο μητρώο παγίων.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης η αγοραία αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε 273.000 ευρώ. Η συνολική τιμή εκκίνησης για το ενιαίο και λειτουργικό οικονομικό σύνολο έχει οριστεί σε 1.394.000 ευρώ.

Η Forkys και τα προβλήματα

Η Φόρκυς Ιχθυοκαλλιέργειες ανήκει στους αρκετά «παλιούς παίκτες» της αγοράς καθώς ξεκίνησε στη Χίο (όπου και εδρεύει) το 1998 και μέχρι σήμερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην παραγωγή λαυρακιού και τσιπούρας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και στην παραγωγή άλλων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, όπως φαγκρί, κρανιός, συναγρίδα, λυθρίνι και μαγιάτικο. Διαθέτει 5 μονάδες πάχυνσης στη Χίο, συσκευαστήριο και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, καθώς και τη μονάδα της Εύβοιας.

Ωστόσο η εταιρεία υπέστη τις συνέπειες της μακράς οικονομικής κρίσης που… τίναξε στον αέρα την αγορά με αποτέλεσμα να «λυγίσουν» ακόμη και οι leaders, όπως η Σελόντα και η Νηρέας.

Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2022, η «Φόρκυς Α.Ε.» είχε κύκλο εργασιών 16,25 εκατ. ευρώ, έναντι 15,33 εκατ. ευρώ το 2021 και τελικό καθαρό αποτέλεσμα ζημίες 2,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,04 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία όμως εμφανίζει σωρευμένες ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια και συνολικές υποχρεώσεις ύψους 35,08 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20,55 εκατ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια.

Όπως σημειώνεται στις καταστάσεις «οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές είναι σημαντικές και σε αυτές περιλαμβάνεται και ποσό 10,3 εκατ. ευρώ προς συγγενή εταιρεία συναφούς αντικειμένου», αποδίδοντας την επιβράδυνση των πληρωμών προς αυτήν σε προβλήματα ρευστότητας.
Όλα αυτά «αποτελούν ενδείξεις ουσιώδους αβεβαιότητας ως προς τη συνέχιση της δραστηριότητάς της εταιρείας». Παράλληλα, η διοίκηση αναφέρει ότι «τα στοιχεία αφερεγγυότητας που διέκριναν την μέχρι πρόσφατα λειτουργία της εταιρείας δεν έχουν αρθεί» ότι «συνεχίζει τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης των υποχρεώσεων προς τους πιστωτές της» καθώς και ότι «επί του παρόντος, επιτυγχάνεται η λειτουργία της δια της εξασφάλισης της αναγκαίας προμήθειας σε ιχθυοτροφές».

Όπως τονίζεται, όμως, «είναι σαφές ότι η ύπαρξη επενδυτή προς την κατεύθυνση είτε της κεφαλαιακής ενίσχυσης της εταιρείας, είτε της εξαγοράς του ενεργητικού της και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της δια του τιμήματος (ανταλλάγματος) έχει καταστεί αναγκαιότητα».

Τι βγαίνει στο σφυρί

Κάπως έτσι, η μονάδα της Forkys στην Εύβοια οδεύει προς το σφυρί με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα και με συνολική τιμή πρώτης προσφοράς 1.394.000 ευρώ.

Στον πλειστηριασμό θα βγουν τόσο το ακίνητο, όσο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός.

Πρόκειται ειδικότερα για γήπεδο μετά των επ’ αυτού βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ιχθυογεννητικού σταθμού και σταθμού πάχυνσης ιχθύων, στην θέση «Ιμπραήμ» της κτηματικής περιφέρειας Ψαχνών της Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Εύβοιας.

Η γηπεδική έκταση επί της οποίας έχει αναπτυχθεί η βιομηχανική εγκατάσταση έχει συνολική επιφάνεια 17 στρέμματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε, έχει περιφραχτεί μεγαλύτερη έκταση που καταλαμβάνει τμήμα της ζώνης αιγιαλού-παραλίας.

Στην έκταση έχουν ανεγερθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικού σταθμού και σταθμού πάχυνσης ιχθύων, δυνάμει οικοδομικής άδειας του 1997.

Σύμφωνα με αυτήν τα κτήρια είναι τα εξής:

1. Κτήριο ιχθυογεννητικού σταθμού, εμβαδού 4.182,88τ.μ.
2. Κτήριο Η/Ζ, παραγωγής οξυγόνου, φυσητήρων 88,80τ.μ.
3. Υδατοδεξαμενή 124,25τ.μ.
4. Δεξαμενές γεννητόρων 186,00τ.μ.
5. Δεξαμενές πάχυνσης 507,10τ.μ.

Ακόμη, περιλαμβάνονται χώροι γραφείων, αποδυτήρια, εργαστήρια, μηχανοστάσιο και χώρος γεννητόρων και ιχθυογεννητικών δεξαμενών.
Ωστόσο, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από την οικοδομική άδεια, ενώ υπάρχουν επεκτάσεις και εκτός της γηπεδικής έκτασης.
Η ανηγμένη συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 6.063,98τ.μ. και η τιμή πρώτης προσφοράς για το ακίνητο έχει οριστεί σε 1.212.000 ευρώ.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός

Στο σφυρί όμως θα βγει μαζί και ο μηχανολογικός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και όλα τα άλλα πάγια της επιχείρησης.

Το συγκρότημα του ιχθυογεννητικού σταθμού περιλαμβάνει:

– Τμήμα παραγωγής γεννητόρων (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή αυγών και πρόγραμμα γενετικής,
-Τμήμα ζωντανής τροφής (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή φυτοπλαγκτόν (τροφή για τους μικροοργανισμούς Artemia και Rotifer), παραγωγή Artemia, παραγωγή Rotifer και παραγωγή κωπήποδων,
-Τμήμα επώασης-εκκολαπτήριο (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή χειμερινή και παραγωγή καλοκαιρινή λαρβών,
-Βοηθητικά τμήματα και εγκαταστάσεις όπως εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών, μικροβιολογικό εργαστήριο, θάλαμο συντήρησης και κατάψυξης, αποθήκη ξηράς τροφής εφοδίων, μηχανοστάσιο, υποσταθμό Μ/Σ και Η/Ζ, τμήμα φυσητήρων και αεροσυμπιεστών, λεβητοστάσιο και εναλλάκτες θερμότητας, αντλιοστάσιο αντλίες κυκλοφορητές, φίλτρα, πιεστικό συγκρότημα, γεωτρήσεις, πυροσβεστικό συγκρότημα, κλιματισμό φυτοπλαγκτόν, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυο παροχής νερού, δίκτυο παροχής αέρα και δίκτυο παροχής οξυγόνου, δεξαμενές ψυχρού και θερμού νερού, δεξαμενή πετρελαίου, συγκρότημα πλύσης και απολύμανσης οχημάτων κλπ.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 12 Μαΐου 2023, στους χώρους που βρίσκονταν τα πάγια της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι πολλά από αυτά που καταγράφονται στο μητρώο παγίων είτε δεν υφίσταντο, είτε βρίσκονταν σε κατάσταση παροπλισμού και ολικής καταστροφής. Επίσης πολλές από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν υποβληθεί σε συντήρηση με την αντικατάσταση επιμέρους τμημάτων ή σε ολοκληρωτικό εκσυγχρονισμό, με αποτέλεσμα να μην αντιστοιχούν πλήρως στα πάγια τα οποία καταγράφονται στο μητρώο παγίων.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης η αγοραία αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε 273.000 ευρώ. Η συνολική τιμή εκκίνησης για το ενιαίο και λειτουργικό οικονομικό σύνολο έχει οριστεί σε 1.394.000 ευρώ.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr