Εξιχνιάστηκε η κλοπή του οπλισμού στη Λέρο από την ΕΥΠ

Óôéãìéüôõðï áðü ôï ðñüãñáììá áóêÞóåùò ÈÕÅËËÁ ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï РÊÁÑÁÂÉÁ áíïé÷ôÜ ôçò ¾äñáò áðü ôï Ðïëåìéêü Íáõôéêü.Óôç öùôïãñáößá Üíäñåò ôùí ÏÕÊ óå ãõìíÜóéï ôá÷åßáò êáôáññß÷çóçò áðü åëéêüðôåñï ôýðïõ SIKOESKY,ÐÝìðôç 20 Ìáúïõ.

Στην εξιχνίαση της κλοπής πολεμικού οπλισμού στη Λέρο προχώρησε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του lawandorder.gr.

Φέρονται να εμπλέκονται ο πρώην αποθηκάριος, ο οποίος πήρε μετάθεση στη Βόρεια Ελλάδα και δύο ΟΥΚάδες που έχουν  αποστρατευτεί.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, που δείχνει την κλοπή του στρατιωτικού υλικού από την αποθήκη του Πολεμικού Ναυτικού στη Λέρο..