Γενικό νοσοκομείο Κύμης- Προσλήψεις 5 ατόμων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών
περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κύμης,
που εδρεύει στην Κύμη του Νομού Ευβοίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Κωδικός
θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101
Γενικό Νοσοκομείο
– Κέντρο Υγείας
Κύμης
Κύμη
(Δ. Κύμης –
Αλιβερίου)
Ν. Ευβοίας
*ΥΕ
Προσωπικό
Καθαριότητας
(Καθαριστριών Καθαριστών)
Από την
ημερομηνία
υπογραφής της
σύμβασης και
έως 12 μήνες
(πενθήμερη –
4ωρη
Απασχόληση)
5
*Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν, θα εργασθούν σύμφωνα με τις
ανάγκες και το πρόγραμμα της υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου
Υγείας Κύμης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ