ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ν. Εύβοια: Ο Δήμος Καρύστου ενέκρινε το έργο για την διαχείριση λυμάτων στην παραλία Αλμυροποτάμου

Ένα μεγάλο έργο που θα αλλάξει τον Αλμυροπόταμο
Ν. Εύβοια: Ο Δήμος Καρύστου ενέκρινε το έργο για την διαχείριση λυμάτων στην παραλία Αλμυροποτάμου

Ο Δήμος Καρύστου ενέκρινε την εκπόνηση της μελέτης ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ’, προϋπολογισμού 14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Εγκρίνουμε τα έγγραφα της σύμβασης (τεύχος τεχνικών δεδομένων, προεκτίμηση αμοιβής, συγγραφή υποχρεώσεων, έντυπο οικονομικής προσφοράς): μελέτης ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ’. όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άνω τεύχος τεχνικών δεδομένων.
Αναθέτουμε την εκπόνηση της μελέτης ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΥ’ όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών δεδομένων της Τεχνικής
Υπηρεσίας, στον ΚΟΥΝΑΔΗ ΑΝΔΡΕΑ του Χρήστου, Χημικός Μηχανικός, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, επαγγελματική έδρα: Σάμη Κεφαλονιάς Τ.Κ. 28080 , ΑΦΜ 043275449, ΔΟΥ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.7412.60 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
με Α.Π. 14610/22-12-2020 και α/α 487.

Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Ο ανάδοχος θα εκπονήσει την μελέτη σύμφωνα με το τεύχος τεχνικών δεδομένων της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον ανάδοχο ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και
σύμφωνα με έγγραφα της σύμβασης εκπόνηση της προς ανάθεση μελέτης.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ