Σε ποια πασίγνωστη ελληνική παραλία απαγορεύτηκε το κολύμπι – Επιτρέπεται μόνο 20λεπτη παραμονή πάνω στα πλοία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ποια πασίγνωστη ελληνική παραλία απαγορεύτηκε το κολύμπι – Επιτρέπεται μόνο 20λεπτη παραμονή πάνω στα πλοία

Πάνω από τα πλοία από απόσταση και όχι στην παραλία θα θαυμάσουν οι επισκέπτες, τουλάχιστον για την φετινή σεζόν, το περίφημο Ναυάγιο της Ζακύνθου, ενώ δεν θα μπορούν και να κολυμπήσουν.

Μπορούν ωστόσο να το φωτογραφήσουν από απόσταση το ναυάγιο Ζακύνθου, καθώς απαγορεύεται στα πλοία, να ρίξουν άγκυρα και να προσεγγίσουν την παραλία και τα πρανή. Τα πλοία θα μπορούν να μείνουν μέχρι 20 λεπτά εντός του όρμου στο Ναυάγιο Ζακύνθου

Η απόφαση του λιμεναρχείου για το ναυάγιο Ζακύνθου

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Λιμεναρχείου Ζακύνθου: Απαγορεύεται εσωτερικά της νοητής γραμμής η οποία ενώνει τα δύο (02) άκρα (βόρειο και νότιο) του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου σύμφωνα με τις υπό (δ) και (ε) σχετικές η αγκυροβολία κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και η λήψη θαλασσίου λουτρού.“

Τα όρια που έχουν καθοριστεί από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου είναι στα 50 μέτρα από κάθε σημείο της ακτή, είτε της παραλίας είτε των πρανών

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ αναφέρεται:

“Καθορισμός ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης εντός της οποίας επιτρέπεται αποκλειστικά η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου στον Όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου .

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α. Τα άρθρα 9, 14, 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (Β’ 330/1978).
β. Το άρθρο 141 του ν.δ. 187/1973 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (Α’ 261).
γ. Το άρθρο 68 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) όπως ισχύει.
δ. Την υπ’ αρ. 7190/06.04.2023 κοινή απόφαση των
Υπουργών Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού – Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας «Λήψη μέτρων απαγόρευσης
πρόσβασης επισκεπτών στην περιοχή Ναυάγιο Ζακύνθου» (Β’ 2290).
ε. Την υπ’ αρ. 7851/13.04.2023(Β’ 2477) κοινή απόφαση
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη- Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής -Τουρισμού – Κλιματικής Κρίσης
και Πολιτικής Προστασίας «Τροποποίηση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής -Τουρισμού – Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Λήψη μέτρων απαγόρευσης πρόσβασης επισκεπτών στην περιοχή Ναυάγιο
Ζακύνθου» (Β’ 2290).
στ. Το από 03-05-2023 πρακτικό σύσκεψης Λ/Χ Ζακύνθου.
ζ. Το υπ’ αρ. 990/02-05-2023 έγγραφο Υ.Κ.Κ.Π.Π. / Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας.
η. Η Α.Π.: 2132.1/35244/11-05-2023 διαταγή ΥΝΑΝΠ /
ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΛΑ Β’, με συνημμένο το (ζ) σχετικό.
θ. Το υπ’ αρ. 43224/8363/23-05-2023 έγγραφο ΠΙΝ/Π.Ε.
Ζακύνθου / Γρ. Αντιπεριφερειάρχη.
ι. Το υπ’ αρ. 47718/9161/02-06-2023 έγγραφο ΠΙΝ/Π.Ε.
Ζακύνθου/Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, με συνημμένο
«πρακτικό τοποθέτησης σήμανσης στην περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου».
ια. Την εξακολουθούσα ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής
και τη διαφύλαξη της τάξης-ασφάλειας και κατ’ επέκταση
του εν γένει δημοσίου συμφέροντος κατά την διάρκεια
της τουριστικής περιόδου στον όρμο Ναυάγιο Ζακύνθου.
ιβ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κατ’ εξαίρεση και συμφώνως των υπό ε, ζ, η, θ και σχετικών τον καθορισμό ακριβών ορίων ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης στον όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου, που
θα περικλείονται μεταξύ των γεωγραφικών θαλάσσιων στιγμάτων ως αυτά εμφαίνονται στο Παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα.

Εντός της θαλάσσιας ζώνης παρ 1 της παρούσης επιτρέπεται με αποκλειστική ευθύνη του εκάστου πλοιάρχου ή κυβερνήτη ή χειριστή ή μισθωτή-εκμισθωτή ή προστεθέντα κάθε πλωτού μέσου αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ελικτικές δυνατότητες αυτού και λαμβάνοντας ο ίδιος παράληλα υπόψη κατά κρίσητου, τις πραγματικές επικρατούσες καιρικές συνθήκες (όχι όμως απαγορευτικές του απόπλου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) ή/και τα φαινόμενα αποθαλασσίας, καθώς και με μέριμνα και ευθύνη του ιδίου ως προς την
διασφάλιση της ασφαλούς και άμεσης απομάκρυνσης του συνόλου των επιβαινόντων τους αποκλειστικά και μόνο η προσέγγιση κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου ως εξής:

Ι. Η είσοδός τους εντός των ορίων της ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης στον όρμο «Ναυάγιο» θα διενεργείται από
το βόρειο άκρο του όρμου «Ναυάγιο» Ζακύνθου προς
το νότιο άκρο για να εξέλθουν αυτού.
ΙΙ. Ο μέγιστος χρόνος προσέγγισης τους εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης από την είσοδο
τους στον όρμο «Ναυάγιο» Ζακύνθου θα είναι είκοσι (20)
λεπτά της ώρας.
ΙΙΙ. Από ώρα 08:00 έως 15:30 έκαστης ημέρας επιτρέπεται η ταυτόχρονη προσέγγιση συνολικά δεκαπέντε

(15) πλωτών μηχανοκίνητων ή μη μηχανοκίνητων μέσων
εντός της καθορισθείσας ασφαλούς θαλάσσιας ζώνης
του όρμου Ναυαγίου Ζακύνθου, εκ των οποίων τα δέκα
(10) θα είναι Ε/Γ-Τ/Ρ και Ε/Π-Τ/Ρ τα δε υπόλοιπα πέντε
(05) θα είναι πλοία/σκάφη λοιπών κατηγοριών (ιδιωτικά πλοία/σκάφη αναψυχής, εκμισθούμενα σκάφη/τ/χ
αρ. 38 ΓΚΛ – 20 ΓΚΛ) και μη μηχανοκίνητα μέσα.”

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr