Eύβοια: Καταγγελία για τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού με παράνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eύβοια: Καταγγελία για τοποθέτηση ανεμολογικού ιστού με παράνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού

Αναφέρουν πως η παράνομη εγκατάσταση γίνεται στη θέση Τούρλα στο Κάδι Ευβοίας  του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Για παράνομη εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού από εταιρεία, ομίλου πετρελαιοειδών, που δραστηριοποιείται και στην Εύβοια κάνουν λόγο με καταγγελία τους στο evima.gr, πολίτες.
Αναφέρουν πως η παράνομη εγκατάσταση γίνεται στη θέση Τούρλα στο Κάδι Ευβοίας  του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.
Οι σοβαρές παραβάσεις που εκαταγγέλλονται είναι τέσσερις. 1) Χρήση τσιμέντου, εντελώς απαγορευμένου από την Άδεια του Δασαρχείου (στους όρους και προϋποθέσεις στον αριθμό 1). 2) Παράνομη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ. 3) Παράνομη τοποθέτηση καμερών και βιντεοσκόπηση σε δημόσιο χώρο, την δημόσια δασική έκταση και 4) Περιβαλλοντικό έγκλημα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/86**.

1) Χρήση τσιμέντου, εντελώς απαγορευμένου από την Άδεια του Δασαρχείου (στους όρους και προϋποθέσεις στον αριθμό 1)

Η άδεια προβλέπει τα: “1. Η επέμβαση θα είναι σημειακή. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν σε βάση χωρίς να χρησιμοποιηθεί τσιμέντο και θα στερεωθούν με ανοξείδωτα συρματόσχοινα στο έδαφος, μέσω αγκυρίων στήριξης, περιμετρικά της βάσης”…. και (όρος 13, εδ. β’)”Η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 71* του Ν.998/79 όπως ισχύει”. Περισσότερα για τις σοβαρότατες παραβάσεις του άρθρου 71 στην συνέχεια.

Η άδεια προβλέπει τα:

13. Η τήρηση των όρων της παρούσας θα γίνει με τη μέριμνα και την απόλυτη ευθύνη της αιτούσας εταιρίας. Η μη τήρηση των παραπάνω επισύρει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 71 του Ν.998/79 όπως ισχύει.
14. Η παρακολούθηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Δασοφύλακα περιοχής της υπηρεσίας μας.

*άρθρο 71 του Ν. Ν.998/79:

Ανεπίτρεπτος μεταβολή χρήσεως.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

1. Οι παραβάτες, εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώματος ή καθ΄ υπέρβαση των υπό του ν. 998/ 1979 προβλεπόμενων εξαιρέσεων την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, τιμωρούνται με κάθειρξη τουλάχιστον πέντε (5) ετών και χρηματική ποινή από 20.000 μέχρι 200.000 ευρώ.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

2. Οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων της προηγούμενης περίπτωσης, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτίσματος ή της κατασκευής τιμωρούνται, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.»

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

3. Όποιος εκχερσώνει παράνομα δάσος, δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση των ανωτέρω κατηγοριών που έχει εκχερσωθεί παράνομα ή φυτεύει μη δασικά φυτά ή παραβλάπτει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισμό χρήση δάσους, δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσας παράνομα έκτασης πράξεις διακατοχής και σε κάθε περίπτωση όποιος πραγματοποιεί επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση χωρίς την έγκριση της παραγράφου 2 ή την πράξη της παράγραφου 6 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου τιμωρείται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και εκείνοι κατ ΄εντολή ή παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση των οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

4. Κατά των παραβατών των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλεται υποχρεωτικά δήμευση των προϊόντων των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ως και των αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή ήταν προορισμένα για την τέλεσή τους.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

5. Απαγορεύεται η σύνδεση των αναφερόμενων στην παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου οικοδομών, κτισμάτων και εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από 3.000 μέχρι 30.000 ευρώ.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

6. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης- απομάκρυνσης κοινοποιείται εντός δύο (2) ημερών από την έκδοσή του στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίας.

Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

7. Ως προς την ανασταλτική δύναμη της έφεσης εφαρμόζεται το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Όπως προστέθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

8. Σε βάρος όσων εκτελούν έργα διανοίξεως οδών και δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 48, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 68.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 189 Νόμος 5037/2023 με ισχύ την 29/3/2023

9. Οι μη συμμορφούμενοι με τις περί αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της δασικής βλάστησης υποχρεώσεις του άρθρου 52 του παρόντος ως και με τις κατ` εφαρμογή αυτού από τη δασική αρχή επιβαλλόμενες υποχρεώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.

Όπως προστέθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

10. Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται και οι μη συμμορφούμενοι με τις υποχρε ώσεις του άρθρου 49 του παρόντος ως και με τις κατ` εφαρμογή αυτού από τη δασική αρχή επιβαλλόμενες υποχρεώσεις.

Όπως προστέθηκε με την παρ.2 Άρθρο 41 Νόμος 4280/2014 με ισχύ την 8/8/2014

Απόπειρα Εγκατάστασης Ανεμολογικού Ιστού στην θέση Τούρλα στο Κάδι εξέδωσε τις προηγούμενες ημέρες ανακοίνωση η εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης (ΕΠΠΠΟ ΚΥΜΗΣ και ο Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης (ΣΔΑΠΠΕ ΚΥΜΗΣ) στην οποία αναφέρει τα εξής:

Χθες και σήμερα, 20 και 21 Μαΐου του 2024, βρεθήκαμε για ακόμη μία φορά στην ανάγκη να υπερασπιστούμε τα βουνά μας και τον τόπο μας από την αιολική βιομηχανία και τα καταστροφικά της σχέδια. Συγκεκριμένα είναι η τρίτη φορά που προσπαθούμε να σταματήσουμε την εγκατάσταση ενός άνεμολογικού ιστού στα Κοτύλαια. Οι προηγούμενες δύο φορές ήταν το 2021 και το 2023 και είχαμε κατορθώσει να αποτρέψουμε την εγκατάσταση των ιστών. Η εταιρεία όμως επανήλθε δριμύτερη. Στην θέση που είχε δοκιμάσει και το 2021, στην Τούρλα πάνω από το Κάδι.

Έχουν έρθει καλύτερα προετοιμασμένοι, τόσο η/οι εταιρεία/ες όσο και οι υπηρεσίες πού την συνδράμουν σε αυτή την υπόθεση. Και όταν μιλάμε για υπηρεσίες αναφερόμαστε πρώτα και κύρια στο Δασαρχείο Κύμης-Αλιβερίου, το οποίο, παρά τις ομόφωνες αποφάσεις του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, παρά τις αποφάσεις κοινοταρχών και τα έγγραφα που έχουν αποσταλεί και που ζητούν να μην εγκατασταθούν ανεμολογικοί ιστοί στα Κοτύλαια, συνεχίζει να δίνει Άδειες για ιστούς (όπως άλλωστε εγκρίνει τις ΜΠΕ των ΑΣΠΗΕ). Αυτές τις αδειοδοτήσεις τις έχουμε προσβάλει πολλαπλώς για σωρεία παραβάσεων, παρατυπιών και έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, ορθής από πλευράς επιστημονικής και νομικής. Το Δασαρχείο απαξιώνει όχι μόνο να μας απαντήσει, αλλά να μας στείλει ακόμα και τον αριθμό πρωτοκόλλου για τα έγγραφα που του έχουμε κοινοποιήσει.

Χθες και σήμερα βρεθήκαμε στο βουνό, μέλη των οργανώσεων μας, φίλοι και συναγωνιστές, κάποιοι θαυμάσιοι άνθρωποι που ήρθαν να βοηθήσουν. Και μείνανε όλη τη μέρα επάνω. Υπήρχε μεγάλη παρουσία της Αστυνομίας, που οφείλουμε να πούμε ότι έδειξε έναν πολύ πολιτισμένο τρόπο συμπεριφοράς και γιαυτό συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όσους για υπηρεσιακούς λόγους βρέθηκαν εκεί.

Ταυτοχρόνως μέσα από συνεχείς ενέργειες, νομικές και διοικητικές, τελικά κατορθώσαμε να σταματήσουμε για άλλη μία φορά την εγκατάσταση του ιστού, τουλάχιστον προσωρινά. Ο λόγος της διακοπής είναι το γεγονός ότι ενώ η εταιρεία είχε την υποχρέωση να έχει κάνει αίτημα στην Αρχαιολογική υπηρεσία Ευβοίας και να έχει πάρει την άδεια της για τις εκσκαφές που ήταν αναγκαίες για την εγκατάσταση του ιστού, όμως αυτό δεν το είχε πράξει. 

Χρειάστηκε λοιπόν να κάνουμε αναφορά στην αρχαιολογική υπηρεσία και τελικά σήμερα Τρίτη 21/5, εμφανίστηκε ένας αρχαιολόγος ο οποίος διαπίστωσε ότι στην περιοχή υπάρχουν πολλές αρχαιότητες, πιθανά και σημαντικές. Για αυτό τα έργα διεκόπησαν. Συνεπώς η επιμονή μας για να εμφανιστεί αρχαιολόγος και η αναφορά μας στην αρχαιολογική υπηρεσία (ΕΦΑ Ευβοίας) είχαν ιδιαίτερη σημασία. Και φυσικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τα βουνά μας και ο τόπος μας, επιφύλασσαν άλλη μία ευχάριστη έκπληξη για όλους μας, με τις αρχαιότητες που αποκαλύφθηκαν σήμερα.

Επισημαίνουμε τα εξής: Ενώ η αναφορά μας προς την Αρχαιολογική Υπηρεσία ακόμα δεν έχει απαντηθεί, φαίνεται όμως ότι η εταιρεία εξυπηρετήθηκε κατά προτεραιότητα στο να βρεθεί αρχαιολόγος σε λιγότερο από 24 ώρες, για να έρθει και να βοηθήσει στην εξέλιξη του έργου. Μόνο που κάνοντας σωστά τη δουλειά του εξαναγκάστηκε να σταματήσει την εγκατάσταση του ιστού.

Την Τετάρτη 22 του Μάη και πάλι πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα για να βρεθεί κόσμος στο βουνό αν χρειασθεί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου. Από το πρωί θα είναι κάποιοι από εμάς εκεί. Όλοι όμως πρέπει να είναι σε επιφυλακή. Αναμένουμε την επίσημη θέση και απόφαση της Αρχαιολογικής υπηρεσίας Ευβοίας. Ευχόμαστε να μην υπάρξουν, όπως έχει ακουστεί, πιέσεις για παράτυπη και παράνομη συνέχιση του έργου. Και να έχουμε μία οριστική διακοπή του έργου.

Πρέπει όμως να πούμε και τα ακόλουθα: Η εταιρεία εγκατάστασης του ιστού διέρχεται μέσα από ιδιοκτησία για να φτάσει στη θέση εγκατάστασης. Αυτό γίνεται χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών. Χειρότερο όλων είναι ότι το Δασαρχείο υποστηρίζει ότι υπάρχει δασικός δρόμος εκεί. Όμως οι αναρτημένοι και κυρωμένοι δασικοί χάρτες της Εύβοιας (από το 2022) δείχνουν ξεκάθαρα ότι εκεί υπάρχει ιδιοκτήτη Αγροτική έκταση.

Επίσης και τις δύο ημέρες υπήρχε παράβαση των όρων της αδειοδότησης γιατί δεν παρίστατο δασοφύλακας. Ακόμη χειρότερα, η εταιρεία εγκατέστησε εντελώς παράνομα σύστημα παρακολούθησης με κάμερες, εντελώς απαράδεκτο σε δημόσιο χώρο. Και ολοκληρώνοντας τις παραβάσεις της τοποθέτησε φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία πουθενά στην αδειοδότηση δεν προβλέπονται. Όλος δε ο χώρος του βουνού γύρω από τον ιστό έχει μετατραπεί σε υπαίθρια αποθήκη της εταιρείας. Προς το παρόν επισημαίνουμε όλες αυτές τις παραβάσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες. Το δάσος είναι δημόσιο, προσβάσιμο από όλους και για όλους, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Δεν είναι αποθήκη, ιδιοκτησία ή ελεγχόμενος χώρος μιας ιδιωτικής εταιρείας που έχει συνηθίσει να καταστρέφει τα ελληνικά βουνά.

Αναμένουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις απαντήσεις τους. Ζητάμε σε αυτές τις απαντήσεις επιτέλους να λάβουν υπόψη τις θέσεις της τοπικής κοινωνίας πού ζητά απολύτως την προστασία του δασικού της πλούτου και των βουνών της. Παρακαλούμε για τη συνδρομή όλων, των πολιτών και των εκλεγμένων πολιτικών του τόπου. Πάνω από όλα των κατοίκων και φίλων της Φύσης, ώστε να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι την οριστική κατάργηση και αυτού του ανεμολογικού ιστού.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr