Νέο πρόγραμμα Leader ύψους 236 εκατ ευρώ για την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πρόγραμμα Leader ύψους 236 εκατ ευρώ για την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών

Με βάση το πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές μέσω 52 τοπικών προγραμμάτων. 

Νέο πρόγραμμα Leader ύψους 236.147.059 ευρώ αναμένεται να τρέξει από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τα τέλη του 2022 για την ενίσχυση των αγροτικών περιοχών.

Με βάση το πρόγραμμα πρόκειται να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές μέσω 52 τοπικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα,  όπως αναφέρει το in.gr σύμφωνα με την προδημοσίευση της πρόσκλησης, το πρόγραμμα αφορά την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ 2023-2027 για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής δράσης και των τοπικών στρατηγικών σχεδίων αυτών.

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ /CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση Leader είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή εταίρων σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο προκειμένου οι τοπικές κοινότητες:

α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»,

β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και

γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές.

52 προγράμματα τοπικής ανάπτυξης LEADER σε αγροτικές περιοχές

Οι ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρμόζονται μέσω 52 τοπικών προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί για να υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, από τις Ομάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆), οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου – ιδιωτικού.

Τα τοπικά προγράμματα διαρθρώνονται σε τρία Υπομέτρα:

19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

19.3: «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση δια- τοπικών και διακρατικών συνεργασιών»

19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση»

Χρηματοδότηση και ύψος ενίσχυσης

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 236.147.059 ευρώ (200 εκατ. κοινοτική συμμετοχή και 36.147.059 ευρώ εθνική συμμετοχή).

Τα αναφερόμενα ποσά θεωρούνται ενδεικτικά και δύναται να τροποποιηθούν κατά την εφαρμογή του ΣΣ της ΚΑΠ στο πλαίσιο αναθεωρήσεών τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται στο 100%. Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτές εξειδικεύονται σε σχετικό θεσμικό πλαίσιο, και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 20.000 ευρώ ανά πρόταση. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης οι υποψήφιοι φορείς δεν μπορούν να λάβουν προκαταβολή για την προετοιμασία των φακέλων υποψηφιότητας τους.

Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο τις προετοιμασίας τον τοπικών προγραμμάτων είναι επιλέξιμες εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έγκρισης του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2220, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β, με την προϋπόθεση ότι η υποβολή πραγματοποιείται εμπρόθεσμα. Η παρούσα στήριξη δεν καλύπτει δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2022 καθώς και δαπάνες οι οποίες δεν συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προετοιμασία της τοπικής στρατηγικής.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου προγράμματος τοπικής ανάπτυξης είναι συνάρτηση του τοπικού πληθυσμού, της ορεινότητας της προτεινόμενης περιοχής, της βαθμολογίας που θα λάβει η πρόταση του υποψήφιου φορέα, καθώς και της ρελιστικότητας της προτεινόμενης πρότασης και των προτεινόμενων υπο-παρεμβάσεων.

Κάθε τοπικό πρόγραμμα πρόκειται να λάβει το ποσό των 2,6 εκατομμυριών ευρώ, το οποίο κρίνεται απαραίτητο ως ελάχιστο ποσό για την υλοποίηση ενός τοπικού προγράμματος.

Επιπρόσθετα, επιπλέον του ποσού αυτού κάθε τοπικό πρόγραμμα θα λάβει προσαύξηση βάση συγκεκριμένων κριτηρίων οπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr