Ρεύμα: Τι είναι το κοινό τιμολόγιο που θα ισχύει από 1/1/2024- Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Τι είναι το κοινό τιμολόγιο που θα ισχύει από 1/1/2024- Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Στη Βουλή κατατέθηκε εν τω μεταξύ, σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η ρύθμιση για το νέο ειδικό τιμολόγιο
Από την 1η Ιανουαρίου καθιερώνεται το ειδικό τιμολόγιο για τους καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν να ενταχθούν σε κάποια από τα προγράμματα σταθερών ή κυμαινόμενων τιμολογίων που θα καθιερώσουν οι πάροχοι.

Το ειδικό τιμολόγιο θα έχει κοινούς κανόνες για όλους τους παρόχους και δεν θα περιλαμβάνει ρήτρα αναπροσαρμογής. Η τιμή θα ανακοινώνεται στην αρχή του μήνα και η ΡΑΕΕΥ θα δημοσιεύει κοινό πίνακα με όλες τις τιμές για να γίνεται εύκολη σύγκριση. Η τιμή του ειδικού τιμολογίου θα αναπροσαρμόζεται κάθε μήνα, με βάση τις τιμές χονδρικής του προηγούμενου.

Στη Βουλή κατατέθηκε εν τω μεταξύ, σε άσχετο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, η ρύθμιση για το νέο ειδικό τιμολόγιο, που έχει ως εξής.

Θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4951/2022

Στον ν. 4951/2022 (Α’ 129) προστίθεται άρθρο 138Α ως εξής:

«Άρθρο 138Α

Θέσπιση ρυθμίσεων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μεταφέρουν υποχρεωτικά τους Πελάτες Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίοι είχαν υπαχθεί στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του άρθρου 138, στο Ειδικό Τιμολόγιο της παρ. 2.
Εξαιρούνται:
α) οι Πελάτες που έχουν συνάψει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιμολόγησης ορισμένου χρόνου, η οποία διατηρείται σε ισχύ μετά τη λήξη των μέτρων του άρθρου 138 και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η εκάστοτε σύμβαση σταθερής τιμολόγησης, καθώς και
β) οι Πελάτες που προβάλλουν την αντίρρησή τους, ως προς την υπαγωγή τους στο Ειδικό Τιμολόγιο και δηλώνουν ταυτόχρονα τη βούλησή τους για υπαγωγή σε διαφορετικό προϊόν προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 7, μετά από την ενημέρωσή τους και έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

2. Για την εφαρμογή της παρ. 1, δημιουργείται από τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ένα (1) Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για κάθε κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης.

3. Για το Ειδικό Τιμολόγιο Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της παρ. 2, η Τελική Τιμή Προμήθειας ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης, και προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης. Το Ειδικό Τιμολόγιο δύναται να εμπεριέχει και Πάγια Χρέωση Προμήθειας, ίση με πέντε (5) ευρώ ανά μήνα, κατά μέγιστο, καθώς και εκπτώσεις, εφόσον αυτές δεν συνδέονται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.

4. Στον λογαριασμό κατανάλωσης που αφορά στο Ειδικό Τιμολόγιο ο Προμηθευτής αποτυπώνει ενιαία την Τελική Τιμή Προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης. Η Τελική Τιμή Προμήθειας του Ειδικού Τιμολογίου κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) και ανακοινώνεται σε ευδιάκριτο σημείο στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή έως την πρώτη ημέρα έκαστου μήνα κατανάλωσης, βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.. Κατά την κοινοποίηση της Τελικής Τιμής Προμήθειας στην Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ο Προμηθευτής συμπεριλαμβάνει και αρχείο με πληροφορίες ως προς τον τρόπο επαλήθευσης της τιμής. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την πέμπτη ημέρα του εκάστοτε μήνα κατανάλωσης, τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που της έχουν κοινοποιήσει οι προμηθευτές, οι οποίες εφαρμόζονται στο Ειδικό Τιμολόγιο.

5. Οι Προμηθευτές δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους σε ευδιάκριτο σημείο και κοινοποιούν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους της μεθοδολογίας του Ειδικού Τιμολογίου που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών, ήτοι τη Βασική Τιμή Προμήθειας και τις τιμές των συντελεστών του Μηχανισμού Διακύμανσης. Οι Προμηθευτές ενημερώνουν τους Καταναλωτές με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί ατομικής ενημέρωσης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (Κ.Π.Η.Ε., Β’ 832/29.3.2013), έως την 1η Δεκεμβρίου 2023, για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 2024.

6. Οι Προμηθευτές δύνανται να διαμορφώνουν και να προσφέρουν και άλλα προϊόντα, σταθερά ή κυμαινόμενα, υπό τον όρο της κατάλληλης επισήμανσής τους, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 10. Η υπαγωγή των καταναλωτών στα εν λόγω προϊόντα γίνεται κατόπιν προβολής της αντίρρησής τους επί της μετάπτωσής τους στο αντίστοιχο Ειδικό Τιμολόγιο, με κάθε πρόσφορο μέσο, ήτοι μέσω χρήσης εφαρμογών τηλεπικοινωνιακού δικτύου, του διαδικτύου ή άλλων κατάλληλων μέσων ή επιστολών, σύμφωνα με το άρθρο 48 του v. 4001/2011 (Α’ 179) και τον Κ.Π.Η.Ε.. Ως προβολή αντίρρησης νοείται και η υποβολή Αίτησης Προσφοράς Σύμβασης Προμήθειας.
Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του Πελάτη, εκτός από την περίπτωση διακοπής σύμβασης σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου.

7. Οι Προμηθευτές κοινοποιούν στη Ρ.Α.Α.Ε.Υ., δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους και ενημερώνουν τους Καταναλωτές με κάθε πρόσφορο μέσο, σύμφωνα με τις προβλέψεις περί ατομικής ενημέρωσης του Κ.Π.Η.Ε., έως την 1η Δεκεμβρίου 2024, για τους συμβατικούς και τιμολογιακούς όρους των προϊόντων προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μετά την 1η Ιανουαρίου 2025.

8. Κατά την περίοδο ισχύος του παρόντος, το Τιμολόγιο Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διαμορφώνεται βάσει του Ειδικού Τιμολογίου, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της παρ. 6 του άρθρου 138. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο, από αυτό με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, αν το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%), από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, λοιπών τεσσάρων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας. Το Τιμολόγιο Αναφοράς που δύναται να προκριθεί με την ανωτέρω απόφαση δεν δύναται να υπολείπεται από τον μέσο όρο των ακριβότερων, ανά προμηθευτή καθολικής υπηρεσίας και ανά κατηγορία πελατών, τεσσάρων (4) τιμολογίων του δευτέρου εδαφίου.

9. Η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών. Αν διαπιστώσει σχετικές παραβάσεις, εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 και επιβάλλει πρόστιμο έως το ένα τοις χιλίοις (1/1000) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών του Προμηθευτή, πλέον άλλων κυρώσεων που μπορεί να του έχουν επιβληθεί.

10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του μηχανισμού διακύμανσης και των συντελεστών του Ειδικού Τιμολογίου, οι ορισμοί των μεταβλητών συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης, τα χρονικά διαστήματα μεταβολής των συντελεστών και της Βασικής Τιμής Προμήθειας, ο τρόπος επισήμανσης και αποτύπωσης στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, ειδικότερα θέματα ανακοίνωσης και ενημέρωσης των Καταναλωτών, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή διαδικαστικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου δύναται να τροποποιείται η περίοδος ισχύος, ήτοι η έναρξη και η λήξη ισχύος, καθώς και οι προθεσμίες ανακοίνωσης και ενημέρωσης για τους τιμολογιακούς και συμβατικούς όρους του παρόντος.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr