Αποκλειστικό Β. Εύβοια: Τσαπουρνιώτης- Έργα ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο της Λίμνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκλειστικό Β. Εύβοια: Τσαπουρνιώτης- Έργα ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο της Λίμνης

Έργα ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο της Λίμνης

Ο Γιώργος Τααπουρνιώτης και οι συνεργάτες του προχωρούν άμεσα σε έργα ύδρευσης στο εσωτερικό δίκτυο της Λίμνης!

Δείτε την απόφαση 

Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας : «Περιβάλλον» με τίτλο :

«Υποδομές ύδρευσης»

Λαμβάνοντας υπόψη την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1), την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύ, σήμερα την 24η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς λήψη της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας μετά από την υπ’ αριθ. 2041 – 19/11/2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε νόμιμα (αρθρ.67.παρ.5 Ν3852/2010) & (άρθρου 4 του Ν. 1069/80) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντες (11). ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
3. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5. ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
6. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
7. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
9. ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10. ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Πρόεδρος Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ. Μέλος Δ.Σ.
1/3

Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Κύριοι σύμβουλοι
Λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμ. πρωτ.: 14573/24-07-2020 πρόσκληση ΑΤ01 «Υποδομές Ύδρευσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι Δήμοι και οι Δ.Ε.Υ.Α. της Χώρας όπως υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».
Η Δ.Ε.Υ.Α. μας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» σύμφωνα με την πρόσκληση ΑΤ01 «Υποδομές Ύδρευσης» του Υπουργείου Εσωτερικών έχει να υποβάλλει την ακόλουθη πρόταση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 36/2020 μελέτη που εκπονήθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Τ.Υ. του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας με Τίτλο πράξης : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ».
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να προβούν στην αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα και την έγκριση υποβολής της σχετικής πρότασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
 Την εισήγηση του κ. Προέδρου όπως Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας
 Την αριθ. 12939/703 Συστατική Πράξη όπως Δ.Ε.Υ.Α. Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας η
οποία δημοσιεύτηκε στο αριθ. 1326/16.6.2011 Φ.Ε.Κ (Τεύχος Δεύτερο).
 Τις διατάξεις των άρθρων 1, 109 225-227 και 238 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
όπως Αυτοδιοίκησης και όπως Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 Το άρθρο 5 του Ν. 1069/1980 (όπως διαμορφώθηκε με την παρ.1 και 14 άρθρου 6 Ν.2307/95 και την παρ.2 άρθρου 33 Ν.3274/2004) Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
και Προέδρου αυτού.
 Την υπ. αριθ. 154/2019 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου
Λίμνης Αγίας Άννας, περί ορισμού μελών Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α.
 Την ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του». (άρθρο 10 παρ. 1)
 Την με αρ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) του Υπουργείου
Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19».
 Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4483/17
 Την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 όπως ισχύ
2/3

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται, τους όρους συμμετοχής, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Υποδομές Ύδρευσης» (πρόσκληση ΑΤ01), στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον».
Εγκρίνει, την υποβολή της πρότασης, με τίτλο : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΛΙΜΝΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 «Υποδομές ύδρευσης».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2020.
Σύμφωνα με αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΛΙΑΣΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
2. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
4. ΧΑΣΙΩΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
5. ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8. ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
10. ΔΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr