Δημοπρατείται το έργο αποχέτευσης λυμάτων στις Ροβιές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοπρατείται το έργο αποχέτευσης λυμάτων στις Ροβιές του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Ένα ακόμη έργο με την υπογραφή Τσαπουρνιώτη

Ο ΔΗΜΟΣ Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας προκηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου
«Αποχέτευση και μεταφορά λυμάτων στην ΕΕΛ Λίμνης, οικισμού Ροβιών Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας», εκτιμώμενης αξίας 3.900.000,00€ (άνευ Φ.Π.Α.)
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.malian.gov.gr
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) και τους όρους της Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της διακήρυξης.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Το έργο θα εκτελεστεί στον Οικισμό Ροβιών Ευβοίας.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/12/2020 και ώρα 12:00μμ Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-01-2021 και ώρα 10:00 πμ
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 της διακήρυξης του έργου, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 της διακήρυξης.
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 22/12/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 24/12/2020
Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας
Γεώργιος Τσαπουρνιώτης

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr