ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο για ένα μοναδικό θέμα

Πρόσκληση 15ης Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας.
Δήμος Ερέτριας: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο για ένα μοναδικό θέμα

H Ειδική Συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου
Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, τη Δευτέρα 29.11.2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ειδική Συνεδρίαση έτους 2021 του Δημοτικού Συμβουλίου
Ερέτριας, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, κάνοντας χρήση ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, τη Δευτέρα 29.11.2021 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες
της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018),
β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),
γ) του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α’/18.09.2021),
δ) της παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α’),
ε) της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.72486/19.11.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5401/Β’/20.11.2021),
στ) της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23.11.2021 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) (ΑΔΑ:
ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9),

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ