Δήμος Καρύστου: Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι με απόφαση του Λευτέρη Ραβιόλου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Καρύστου: Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι με απόφαση του Λευτέρη Ραβιόλου

Αναλυτικά οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Τους νέους αντιδημάρχους όρισε πριν από λίγη ώρα ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος.

Αναλυτικά οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

Ο Δήμαρχος πέραν της συνολικής ευθύνης για τη λειτουργία του Δήμου θα εποπτεύει
προσωπικά, το διοικητικό, το τεχνικό και το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Καρύστου
καθώς και τις δράσεις και τις πολιτικές για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.
Β. Ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας του Δήμου Καρύστου, ως
Αντιδημάρχους, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως
παρακάτω:
1. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Διαφάνειας και Παιδείας τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας
Χουντάση – Κανέλλου Μαρία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες με
εξουσιοδότηση υπογραφής:
α. Την αρμοδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
β. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια.
γ. Τη λειτουργία των ΚΕΠ και των διοικητικών υπηρεσιών.
δ. Τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
ε. Υπεύθυνη για τα θέματα πρωτογενούς Τομέα (Αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας,
αλιείας).
στ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο όλων των
λειτουργιών, διαδικασιών και ενεργειών του γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης
εμπορικών δραστηριοτήτων, του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού.
ζ. Υπεύθυνη για τα θέματα που αφορούν όλες τις Κοινότητες του Δήμου Καρύστου σε
συνεργασία με τους κατά τόπο αρμόδιους αιρετούς.
2. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και κοινωνικών
θεμάτων τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας Βερούχη Μαρία και της μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Υπεύθυνη εγκαταστάσεων τεχνικής υπηρεσίας.
β. Υπεύθυνη καθαριότητας, ανακύκλωσης, πρασίνου και Σταθμού μεταφόρτωσης
απορριμμάτων σε συνεργασία με τον Δήμαρχο ,τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, τους
εντεταλμένους συμβούλους και τους προέδρους των κοινοτήτων του Δήμου Καρύστου.
γ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στη Δ.Ε Καρύστου.
δ. Υπεύθυνη για την παρακολούθηση της καθημερινότητας (παιδικές χαρές, φωτισμός,
πράσινο, καθαριότητα κλπ). στη ΔΕ Καρύστου
ε. Την μέριμνα και τον συντονισμό κοινωνικών ζητημάτων και εθελοντισμού.
ζ. Τον συντονισμό των δράσεων του κοινωνικού παντοπωλείου.
η. Υπεύθυνη διαχείρισης ζητημάτων που προκύπτουν από την πανδημία covid – 19.
θ. Συναρμόδια για ζητήματα τουρισμού και προβολής του Δήμου Καρύστου.
3. Ορίζει καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Νομικών Θεμάτων και θεμάτων
Πολιτισμού & Αθλητισμού καθώς και κατά τόπον αρμόδιο για την Δ.Ε. Μαρμαρίου το
δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Οικονόμου Γεώργιο και του μεταβιβάζει τις
παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Την αρμοδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
β. Την ευθύνη και εποπτεία των οικονομικών θεμάτων και την ευθύνη των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.
γ. Την εποπτεία των νομικών θεμάτων.
δ. Τον συντονισμό των δράσεων σχετικά με τον πολιτισμό σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς και τους εντεταλμένους συμβούλους.
ε. Την εποπτεία ζητημάτων αθλητισμού και την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των
αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους , τους
εντεταλμένους συμβούλους και τους τοπικούς συμβούλους.
στ. Υπεύθυνο για την καλή λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας
Μαρμαρίου καθώς και για τη συνεργασία με τους εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την
επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν.
ζ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Μαρμαρίου.
η. Υπεύθυνος για θέματα ενέργειας.
θ. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μαρμαρίου.
ι. Εξουσιοδότηση για τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων.
4. Ορίζει , καθ’ υλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων τον δημοτικό σύμβουλο της
πλειοψηφίας Κουνέλη Κωνσταντίνο και ο Δήμαρχος του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες :
α. Υπεύθυνος συντήρησης αγροτικής – δημοτικής οδοποιίας
β. Υπεύθυνος παρακολούθησης της καθημερινότητας και της καθαριότητας δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων καθώς και οικισμών του Δήμου Καρύστου, σε συνεργασία με τον
δήμαρχο, τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, εντεταλμένους συμβούλους και τοπικούς
προέδρους.
γ. Υπεύθυνος συντήρησης και επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης
υλικών, οχημάτων και εργαλείων του Δήμου.
δ. Υπεύθυνος Ηλεκτροφωτισμού.
ε. Υπεύθυνος Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης.
ζ. Υπεύθυνος ζητημάτων αγροτικού τομέα
η. Υπεύθυνος για τη μέριμνα αδέσποτων ζώων.
θ. Υπεύθυνος μηχανημάτων έργου και καλής λειτουργίας του μηχανοκίνητου εξοπλισμού του
Δήμου Καρύστου.
ι. Αναπληρωτής Δημάρχου στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο Πολίτικης Προστασίας.
κ. Συντονισμός και συνεργασία με την αντιδήμαρχο καθαριότητας για τον ευπρεπισμό και τη
διατήρηση της καθαριότητας σε όλον τον Δήμο.
5. Ορίζει κατά τόπον αρμόδιο για την Δ.Ε. Στυρέων και καθ’ ύλην αρμόδιο
Αντιδήμαρχο Τουρισμού τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Τζώρτζη Θεόδωρο
και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Ευθύνη της καλής λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας
Στυρέων.
β. Να συνεργάζεται με τους Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων τους.
γ. Να παρακολουθεί την καθημερινότητα (παιδικές χαρές, φωτισμός, πράσινο, καθαριότητα
κλπ).
δ. Να υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται
από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Στυρέων.
ε. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη
Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
στ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Στυρέων.
ζ. Εξουσιοδότηση για την τέλεση πολιτικών γάμων και υπογραφή σχετικών εγγράφων στη
Δ.Ε Στυρέων.
η. Συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Δήμου για τα θέματα
τουρισμού και προβολής του Δήμου Καρύστου.
θ. Την παρακολούθηση των δράσεων εθελοντισμού.
ι. Τον συντονισμό των δράσεων για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.
6. Ορίζει Αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας
Γκεμίση Ιωάννη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των έργων που έχουν προκύψει από έκτακτες ανάγκες
και υπεύθυνος δράσεων πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση ανάγκης σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, το Σ.Τ.Ο. και τους υπόλοιπους
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους
β. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.
γ. Να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, τους εντεταλμένους συμβούλους και
Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων που έχουν προκύψει από έκτακτες ανάγκες.
δ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και
των εργασιών που εκτελούνται και όσων έχουν προκύψει από έκτακτη ανάγκη (οδοποιία ,
ύδρευση, φωτισμός, καθαρισμούς)
ε. Να μεριμνά για την καταγραφή και την αποκατάσταση καθημερινών αναγκών που έχουν
προκύψει από έκτακτη ανάγκη.
στ. Συναρμόδιος με τον Δήμαρχο και τον αναπληρωτή του, στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο
Πολίτικης Προστασίας.
7. Ορίζει Αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας
Ζέμπη Ευάγγελο και ο Δήμαρχος του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση των έργων που έχουν προκύψει από έκτακτες ανάγκες
και υπεύθυνος δράσεων πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση ανάγκης σε
συνεργασία με τον Δήμαρχο, τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, το Σ.Τ.Ο. και τους υπόλοιπους
δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους
β. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης.
γ. Να συνεργάζεται με τους υπόλοιπους αντιδημάρχους, τους εντεταλμένους συμβούλους και
Προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων που έχουν προκύψει από έκτακτες ανάγκες.
δ. Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους για την εξέλιξη των έργων και
των εργασιών όσων έχουν προκύψει από έκτακτη ανάγκη (οδοποιία , ύδρευση, φωτισμός,
καθαρισμούς).
ε. Να μεριμνά για την καταγραφή και την αποκατάσταση καθημερινών αναγκών που έχουν
προκύψει από έκτακτη ανάγκη.
στ. Συναρμόδιος με τον Δήμαρχο και τον αναπληρωτή του, στο Συντονιστικό Τοπικό όργανο
Πολίτικης Προστασίας.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η
Αντιδήμαρχος κα. Χουντάση – Κανέλλου Μαρία , που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του
προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση των αντιδημάρχων είναι δυνατή μετά
την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό τους, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 

Γ. Ορίζει Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με τις εξής αρμοδιότητες:
Αλούκος Αλέξανδρος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος για την επέκταση
σχεδίου πόλεως Στύρων και λιμενικών έργων στην ΔΕ Στυρέων σε συνεργασία με τον
Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους. Επίσης υπεύθυνος για θέματα ανακύκλωσης.
Γκιβίσης Ζαφείρης : Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος , υπεύθυνος για ζητήματα
λατομείων , παρακολούθησης τεχνικών έργων στον Δήμο και υπεύθυνος μηχανημάτων
έργου.
Διγαλέτος Κωνσταντίνος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος αθλητικών εγκαταστάσεων,
πρασίνου και υπεύθυνος για την ενημέρωση του Δημάρχου σε θέματα της καθημερινότητας
στην Δ.Ε. Καρύστου.
Ζαφείρης Αθανάσιος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και Τουρισμού – Πολιτισμού καθώς και για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στην
Δ.Ε Μαρμαρίου και τον συντονισμό ενεργειών για την επέκταση σχεδίου πόλεως
Μαρμαρίου.
Κεφαλάς Ευάγγελος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος νεολαίας, αθλητισμού,
προγραμματισμού κυκλοφοριακής μελέτης και σήμανσης.
Ξυπόλητος Δημήτριος Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για την επίβλεψη έργων στην
Δ.Ε. Μαρμαρίου, παρακολούθησης της καθημερινότητας κοινοτήτων και οικισμών και
παρακολούθηση των ζητημάτων για τα καταστήματα εστίασης.
Πολυχρονίου Πολυχρόνης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος για το
ιδιοκτησιακό ζήτημα ,υπεύθυνος προγραμμάτων για την Γεωργία και την κτηνοτροφία καθώς
και για την παρακολούθηση της καθημερινότητας στην ΔΕ Καφηρέα σε συνεργασία με τον
Δήμαρχο.
Ρουκλιώτης Ιωάννης Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος για ζητήματα αθλητισμού και
παρακολούθησης καθημερινότητας στην Δ.Ε. Καρύστου.
Τούρλα Γεωργία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και
εύρυθμης λειτουργίας σχολικών μονάδων καθώς και συντονισμός δράσεων για τη δημιουργία
νέων μονάδων εκπαίδευσης.
Τσαπέπα Μαρία Εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος Πολιτισμού-Λαογραφίας, μέριμνας
αδέσποτων ζώων συντροφιάς , ζητημάτων κτηνοτροφίας και ζητημάτων της Δ.Ε. Στυρέων.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και
αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρύστου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Με την παρούσα παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποιήσεως της.
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr