Δήμος Σκύρου: Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι με απόφαση του Νίκου Μαυρίκου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Σκύρου: Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι με απόφαση του Νίκου Μαυρίκου

Δείτε τους νέους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητες τους

Τους νέους αντιδημάρχους όρισε ο δήμαρχος Σκύρου, Νίκος Μαυρίκος.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση και τις αρμοδιότητες τους

Ορίζουμε Α ́ Αντιδήμαρχο του Δήμου Σκύρου τον Λάμπρο Γεώργιο του Δημητρίου , δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας για το χρονικό διάστημα από 07-11-2021 έως και 31-10-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως κατωτέρω:
Την εποπτεία και ευθύνη των τεχνικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του τμήματος τεχνικών έργων ,τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης- Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και επίβλεψης έργων, εκτέλεσης έργων οδοποιίας, εκτέλεσης κτιριακών έργων , εκτέλεσης έργων υπαίθριων χώρων, εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών συνεργείων, Προγραμματισμού και οργάνωσης μελετών.
Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και διαχείρισης υλικών, καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού
Την εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας του περιβάλλοντος
 Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
 Την επίβλεψη των βελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και πρασίνου
 Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
Στον τομέα οικονομικής ανάπτυξης:
 Αρμοδιότητα ελέγχου καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 Την έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και την προστασία του
καταναλωτή
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την χορήγηση και υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων που αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου , ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος αναπληρώνει τον Δήμαρχο

2/ Ορίζουμε Β ́ Αντιδήμαρχο του Δήμου Σκύρου, την κ. Ξανθούλη Μαρία του Ζαχαρία , δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας, για το χρονικό διάστημα από 07-11-2021 έως και 02-01-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτήν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως κατωτέρω:
Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:
 την τέλεση γάμων
 την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και
συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης,
Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 την χορήγηση αδειών του προσωπικού
 την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 την λειτουργία του ΚΕΠ,
 την διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 την λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
 την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω
ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
 την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού,
φορέα.
 τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
 γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω
αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
3/ Ορίζουμε Γ ́ Αντιδήμαρχο του Δήμου Σκύρου, τον κ. Λάμπρο Σταμάτιο του Εμμανουήλ , δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας για το χρονικό διάστημα από 07-11-2021 έως και 31-08-2022, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες, ως κατωτέρω:
Οικονομικών θεμάτων και ιδίως: Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των:
 Προσόδων,
 ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού,  Ελέγχου Δημοτικής Περιουσίας,
 Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων
 Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης,
 Προϋπολογισμού,
 Εκκαθάρισης Δαπανών
 Προμηθειών,
 Λογιστηρίου – Διπλογραφικού,
 Ταμείου,
 Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού
 Εξοπλισμού γραφείων
Θεμάτων οικονομικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα:
 Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας έρευνας και τεχνολογίας  Την ευθύνη των Δασών , δημοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων
 Προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 Δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 Την λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων,
 την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 την Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
Επίσης στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο αναθέτουμε αρμοδιότητα για την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων του Δήμου.
Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr