Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας την Τετάρτη 13 Ιουλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας την Τετάρτη 13 Ιουλίου

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας την Τετάρτη 13 Ιουλίου

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ερέτριας την Τετάρτη 13 Ιουλίου

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες της παρ. 6του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018),

β) του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 55), η οποίακυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/03.04.2020),

γ) της παρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45Α’),

 

δ) της με αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38033/30.06.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 3367/Β’/30.06.2022) και

 

ε)    της με αριθ. 375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ),

 

 

καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 9η τακτική συνεδρίαση έτους 2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερέτριας, που θα διεξαχθεί δια ζώσης, την Τετάρτη 13.07.2022 στο δημοτικό κατάστημα Ερέτριας, για συζήτηση και λήψηαπόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ενημέρωση για την πορεία της αδειοδότησης και κατασκευής κλειστού γυμναστηρίου τύπου μπαλόνι στηνΕρέτρια.
  2. Περί χορήγησης πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου στο περίπτερο της Κοινότητας Καλλιθέας.

 

  1. Έγκριση 8ηςΑναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2022 & τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος

 

  1. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

 

  1. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

 

  1. Περί έγκρισης τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εκτός θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα.

 

  1. Περί έγκρισης κοπής δέντρων στην Κοινότητα Ερέτριας.

 

  1. Περί έγκρισης παραχώρησης χώρου στάθμευσης πυροσβεστικού οχήματος.

 

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr