Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας

Καλείστε να συμμετέχετε στην 15η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία λόγω συνθηκών του Covid-19 θα λάβει χώρα την Δευτέρα 13η Ιουλίου 2020 και ώρα
12:00 μ.μ δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης.

Θέμα1ον:Έγκριση Πρακτικού Ι του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Ερέτριας (υπόλοιπα τμήματα πόλης)» Δήμου Ερετρίας, και αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 86996.
Θέμα 2ον :Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Χωροθέτησης , Κατασκευής , Οργάνωσης και Λειτουργίας Πράσινων Σημείων Δήμου Ερέτριας .
Θέμα 3ον Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τη προμήθεια με τίτλο Προμήθεια ρολών φυσικού χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Αμαρύνθου του Δήμου Ερέτριας
Θέμα 4ον Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της προμήθειας με κωδικό ΕΣΗΔΗΣ 85299 και τίτλο: Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου Ερέτριας.
Θέμα 5ον : Έγκριση της υπ. αρ. 14/2020 μελέτης ΤΥΔΕ με τίτλο : Συντηρήσεις πεζοδρομίων
του Δήμου Ερέτριας προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των όρων δημοπράτησης, συγκρότηση επιτροπών
διαγωνισμού και ενστάσεων.
Θέμα 6ον: Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2020 μελέτης ΤΥΔΕ με τίτλο: ΄΄ Συντήρηση σχολικών
κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης΄΄, προϋπολογισμού 69.526,00 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των όρων δημοπράτησης, συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων.
Θέμα 7ον  Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2020 μελέτης ΤΥΔΕ με τίτλο: Μελέτη για την υποστήριξη
των εργασιών του Δήμου με την ενοικίαση ενός γερανοφόρου οχήματος
(καλαθοφόρου)με χειριστή, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και των όρων δημοπράτησης,
Θέμα 8ον : Έγκριση ανάθεσης της μελέτης με τίτλο :Επέκταση Αλιευτικού Καταφυγίου και
προκυμαίας Αμαρύνθου ποσού 24.460,48 Ευρώ.
Θέμα 9ον: Προέλεγχος Ισολογισμού, Απολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Οικονομικών
Καταστάσεων έτους 2018 (1/1/2018-31/12/2018).
Θέμα 10ον: Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
Θέμα 11ον: Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί Αποδοχή