Συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας την Πέμπτη 28/5/2020 , ώρα 18.00 , στο κτίριο Μελά, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03- 2020) και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020. (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020» (Εισηγητής: κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος )

3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Επισκευή προαύλιου χώρου νηπιαγωγείου Μαντουδίου». (Εισηγητής:κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.«Έγκριση κατασκευής πέργκολας και ξύλινου ΝΤΕΚ» ( Εισηγητής: κ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,Αντιδήμαρχος)

5.Κατανομή ποσού από την Χρηματοδότηση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), το οποίο εξοικονομήθηκε από την έκπτωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7.Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: Αποκατάσταση λεβητοστασίου και χώρου W.C Γυμνασίου Μαντουδίου. (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων και λοιπών δράσεων Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

9.Αίτηση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

11.Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για χρήση.(Εισηγητής: κ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Αντιδήμαρχος)

12.Προγραμματική Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, για την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας με αποκατάσταση υδρομαστεύσεων, βανοστασίων-δεξαμενών, δικτύων ύδρευσης-επεκτάσεις. Το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ΄΄ΣΑΕ 055΄΄ ( ΑΔΑ: 631Χ465ΧΘ7-ΧΒ0) ( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

13.Η αρίθμ. 28/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019» (Εισηγητής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

14. Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2020) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ( Εισηγητής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)15.Η αρίθμ. 1/2020 απόφαση Εκτελεστικής Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση του ΟΕΥ και σύσταση θέσεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών.( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)