Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας την Πέμπτη 28 Μαΐου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου Μελά στην κοινότητα Λίμνης, την Πέμπτη 28/5/2020 , ώρα 18.00 , ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 18318/13-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03- 2020) και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα:

1.Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020. (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2.Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020» (Εισηγητής: κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αντιδήμαρχος )

3.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Επισκευή προαύλιου χώρου νηπιαγωγείου Μαντουδίου». (Εισηγητής:κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4.«Έγκριση κατασκευής πέργκολας και ξύλινου ΝΤΕΚ» ( Εισηγητής: κ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ,Αντιδήμαρχος)

5.Κατανομή ποσού από την Χρηματοδότηση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας Ν. Εύβοιας για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), το οποίο εξοικονομήθηκε από την έκπτωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6.Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

7.Χορήγηση παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: Αποκατάσταση λεβητοστασίου και χώρου W.C Γυμνασίου Μαντουδίου. (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αυλειων χώρων και λοιπών δράσεων Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης-Αγίας Άννας» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

9.Αίτηση χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΛΙΜΝΗΣ» (Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

11.Παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για χρήση.(Εισηγητής: κ. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ , Αντιδήμαρχος)

12.Προγραμματική Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, για την υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο: Αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας με αποκατάσταση υδρομαστεύσεων, βανοστασίων-δεξαμενών, δικτύων ύδρευσης-επεκτάσεις. Το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Επιχορήγηση της ΔΕΥΑ Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας Ν. Ευβοίας για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία ΄΄ΣΑΕ 055΄΄ ( ΑΔΑ: 631Χ465ΧΘ7-ΧΒ0) ( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

13.Η αρίθμ. 28/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019» (Εισηγητής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)

14. Κατανομή πίστωσης (Β΄ κατανομή έτους 2020) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων ( Εισηγητής:ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ)15.Η αρίθμ. 1/2020 απόφαση Εκτελεστικής Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση του ΟΕΥ και σύσταση θέσεων μόνιμου και εποχικού προσωπικού ειδικότητας ΠΕ Γυμναστών.( Εισηγητής: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ)