Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) όπως
αντικαταστάθηκε από τις όμοιες της παρ. 6 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
167/Α/23.07.2013) και του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018), καλείστε όπως
προσέλθετε στην 20η Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση έτους 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ερέτριας, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας,
την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Περί Έγκρισης Ισολογισμού – Απολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικονομικού

Έτους 2017».