Αλμυροπόταμος: Ο Μητροπολίτης Καρυστίας & Σκύρου θα τελέσει τους Β’ Χαιρετισμούς την Παρασκευή
Ειδησεις ευβοια

Αλμυροπόταμος: Ο Μητροπολίτης Καρυστίας & Σκύρου θα τελέσει τους Β’ Χαιρετισμούς την Παρασκευή

Στην παραλία Αλμυροποτάμου θα παρευρεθεί για τους Β’ Χαιρετισμούς την Παρασκευή ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ

Μέσα  σε  κλίμα  κατάνυξης  το  απόγευμα της  Παρασκευής 10 Μαρτίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ, θα χοροστατήσει τους δεύτερους χαιρετισμούς  στην παραλία Αλμυροπόταμου στην Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 18:00 το απόγευμα.

Τον θείο λόγο θα κυρήξει ο Σεβασμιώτατος και θα αναφερθεί όπως κάθε χρόνο στο πρόσωπο της Παναγίας και στην σημασία της  εορτής του σταυρού μεταφέροντας πολλά εμπνευσμένα μηνύματα στους πιστούς.

Οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου ψάλλονται κάθε Παρασκευή βράδυ, τις πρώτες 5 εβδομάδες της Μεγάλης Σαρακοστής στην εκκλησία από τον ιερέα. Σε γενικές γραμμές, η έναρξη των Χαιρετισμών προγραμματίζεται κάπου μεταξύ 17:00 και 19:00, ωστόσο για τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ενορία σας, καθώς τα ωράρια από εκκλησία σε εκκλησία διαφέρουν.

Τι είναι οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου

Οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου είναι ένα μεγάλο ποίημααφιερωμένο στην Παναγία (Θεοτόκο), εξυμνώντας την μέσα από επαίνους, ευχαριστίες και προσευχές. Οι στίχοι μιλούν για το ρόλο της Παναγίας στη σωτηρία του ανθρώπου, την αγνότητα και την αγιότητά της κ.τ.λ.

 

Πρόκειται για ένα μελοποιημένο (με μουσική δηλαδή) ποίημα, το οποίο αποτελείται από 24 στροφές («οίκους»), που αρχίζουν, με τη σειρά, από τα 24 γράμματα της αλφαβήτου. Ανήκει σε ένα είδος κλασικής βυζαντινής μουσικής, το οποίο ονομάζεται «κοντάκιο».

Το ποίημα αυτό πιστεύεται ότι γράφτηκε από τον άγιο Ρωμανό τον Μελωδό, έναν ένας από τους μεγαλύτερους ελληνόγλωσσους ποιητές όλων των εποχών, κατά τον 6ο αιώνα μ.Χ.

Θεωρείται ένα από τα ωραιότερα εκκλησιαστικά ποιήματα που έχουν γραφτεί ποτέ, ενώ έχει αποτελέσει και πηγή έμπνευσης για πολλούς άλλους χαιρετισμούς προς άλλες σημαντικές φιγούρες της ορθόδοξης εκκλησίας που γράφτηκαν μετέπειτα.

Χαιρετισμοί της Θεοτόκου 2023 – Πότε είναι

Οι 24 στροφές των Χαιρετισμών της Θεοτόκου χωρίζονται σε 4 κομμάτια (4 «στάσεις»). Πριν από αυτές τις στροφές, οι ψάλτες ψέλνουν ένα άλλο που λέγεται «κανόνας των Χαιρετισμών».

Με την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής, κάθε Παρασκευή βράδυ ψάλλεται και από ένα κομμάτι των Χαιρετισμών (η πρώτη στάση την πρώτη Παρασκευή, η δεύτερη την επόμενη κ.ο.κ). Την Πέμπτη Παρασκευή (που είναι μια εβδομάδα πριν από την Μεγάλη Παρασκευή), ο παπάς θα ψάλλει ολόκληρο το έργο, από την αρχή μέχρι το τέλος (ο Ακάθιστος Ύμνος).

Οι ημερομηνίες για τους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου 2023:

  • Α’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 3 Μαρτίου
  • Β’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 10 Μαρτίου
  • Γ’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 17 Μαρτίου
  • Δ’ Χαιρετισμοί, Παρασκευή 24 Μαρτίου
  • Ακάθιστος Ύμνος, Παρασκευή 31 Μαρτίου

Οι σημερινοί Χαιρετισμοί της Θεοτόκου – Οι στίχοι

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν.

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνη τοῦ Ἰωσήφ σπουδῇ ἐπέστη ὁ Ἀσώματος, λέγων τη Ἀπειρογάμω: ὁ κλινας τη καταβάσει τοὺς οὐρανούς χωρεῖται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου λαβόντα δούλου μορφήν, ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι, Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε!

ΣΤΑΣΙΣ Α’

Ἄγγελος πρωτοστάτης, οὐρανόθεν ἐπέμφθη, εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τό, Χαῖρε (ἐκ γ´)· καὶ σὺν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ, σωματούμενόν σε θεωρῶν Κύριε, ἐξίστατο, καὶ ἵστατο κραυγάζων πρὸς αὐτὴν τοιαῦτα·

Χαῖρε, δι΄ ἧς ἡ χαρὰ ἐκλάμψει· χαῖρε, δι΄ ἧς ἡ ἀρὰ ἐκλείψει·

Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδὰμ ἡ ἀνάκλησις· χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὔας ἡ λύτρωσις·

Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοῖς· χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καὶ ἀγγέλων ὀφθαλμοῖς·

Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις βασιλέως καθέδρα· χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τὸν βαστάζοντα πάντα·

Χαῖρε, ἀστὴρ ἐμφαίνων τὸν ἥλιον· χαῖρε, γαστὴρ ἐνθέου σαρκώσεως·

Χαῖρε, δι΄ ἧς νεουργεῖται ἡ κτίσις· χαῖρε, δι΄ ἧς βρεφουργειται ο Κτίστης·

Χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε.

Βλέπουσα ἡ ἁγία ἑαυτὴν ἐν ἁγνείᾳ φησὶ τῷ Γαβριὴλ θαρσαλέως· Τὸ παράδοξόν σου τῆς φωνῆς δυσπαράδεκτόν μου τῇ ψυχῆ φαίνεται· ἀσπόρου γὰρ συλλήψεως τὴν κύησιν πως λέγεις; κράζων· Ἀλληλούϊα.

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶναι ἡ Παρθένος ζητοῦσα ἐβόησε πρὸς τὸν λειτουργοῦντα· Ἐκ λαγόνων ἁγνῶν υἱὸν πῶς ἐστὶ τεχθῆναι δυνατόν; λέξον μοι. πρὸς ἣν ἐκεῖνος ἔφησεν ἐν φόβῳ πρὶν κραυγάζων οὕτω·

Χαῖρε͵ βουλῆς ἀπορρήτου μύστις͵ χαῖρε͵ σιγῇ δεομένων πίστις·

Χαῖρε͵ τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τὸ προοίμιον͵ χαῖρε͵ τῶν δογμάτων αὐτοῦ τὸ κεφάλαιον·

Χαῖρε͵ κλῖμαξ ἐπουράνιε͵ δι΄ ἧς κατέβη ὁ Θεός· χαῖρε͵ γέφυρα μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν·

Χαῖρε͵ τὸ τῶν ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα· χαῖρε͵ τὸ τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα·

Χαῖρε͵ τὸ φῶς ἀρρήτως γεννήσασα· χαῖρε͵ τὸ πῶς μηδένα διδάξασα·

Χαῖρε͵ σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν· χαῖρε͵ πιστῶν καταυγάζουσα φρένας·

Χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε.

Δύναμις τοῦ ὑψίστου ἐπεσκίασε τότε πρὸς σύλληψιν τῇ ἀπειρογάμῳ· καὶ τὴν εὔκαρπον ταύτης νηδὺν ὡς ἀγρὸν ἀπέδειξεν ἡδὺν ἅπασι τοῖς θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως· Ἀλληλούϊα.

Ἔχουσα θεοδόχον ἡ Παρθένος τὴν μήτραν ἀνέδραμε πρὸς τὴν Ἐλισάβετ· τὸ δὲ βρέφος ἐκείνης εὐθὺς ἐπιγνόν τὸν ταύτης ἀσπασμὸν ἔχαιρε καὶ ἅλμασιν ὡς ᾄσμασιν ἐβόα πρὸς τὴν Θεοτόκον·

Χαῖρε͵ βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα· χαῖρε͵ καρποῦ ἀκηράτου κτῆμα·

Χαῖρε͵ γεωργὸν γεωργοῦσα φιλάνθρωπον· χαῖρε͵ φυτουργὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν φύουσα·

Χαῖρε͵ ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρμῶν· χαῖρε͵ τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν·

Χαῖρε͵ ὅτι λειμῶνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις· χαῖρε͵ ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις·

Χαῖρε͵ δεκτὸν πρεσβείας θυμίαμα· χαῖρε͵ παντὸς τοῦ κόσμου ἐξίλασμα·

Χαῖρε͵ θεοῦ πρὸς θνητοὺς εὐδοκία· χαῖρε͵ θνητῶν πρὸς Θεὸν παρρησία·

Χαῖρε͵ νύμφη ἀνύμφευτε.

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ σώφρων Ἰωσὴφ ἐταράχθη, πρὸς τὴν ἄγαμόν σε θεωρῶν, καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν ἄμεμπτε· μαθὼν δὲ σοῦ τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος ἁγίου ἔφη· Ἀλληλούϊα.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr