ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Προσλήψεις στον Δήμο Καρύστου – Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας
Προσλήψεις στον Δήμο Καρύστου – Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Καρύστου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επειγουσών αναγκών λόγω σοβαρής απειλής
της δημόσιας υγείας (για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού).
Ο Δήμαρχος του Δήμου Καρύστου
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθ. 212 του Ν.3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες
εποχιακές ή πρόσκαιρες ανάγκες ΟΤΑ».
3. Τις διατάξεις των παρ. 1,2 του αρ. 74 του ν.4745/20 όπως τροποποιήθηκαν με
το αρ. 175 του ν. 4764/20 που έχουν ως εξής:
« 1. Η παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’
55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α’ 76) διατηρείται σε
ισχύ έως τις 28.2.2021.
2. Η πρόσληψη προσωπικού στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στις περιπτώσεις άμεσης
ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της
δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), γίνεται με
απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής έως τις 28.2.2021. Εάν δεν υπάρχει στον
προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται
δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται
υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την
πρόσληψη συνεδρίασή του. Επιτρέπεται η πρόσληψη και λοιπού προσωπικού πλην
ιατρικού και νοσηλευτικού, κατ’ εξαίρεση του περιορισμού της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 2190/1994. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού εξαιρείται των περιορισμών του
άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α’134), αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της
μετατροπής της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις των προηγούμενων
εδαφίων εφαρμόζονται αναλογικά και για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ. Το προσωπικό
των δήμων και περιφερειών, το οποίο προσλαμβάνεται με βάση τις ανωτέρω διατάξεις,
δύναται να υποστηρίζει τα κλιμάκια ελέγχου του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.
οικ.67924/23.10.2020 (Β’ 4709) κοινής υπουργικής απόφασης».
4. Την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρύστου με αριθμό
30/2021 περί πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ για επείγουσες ανάγκες του
Δήμου Καρύστου.
5. Τις επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας
υγείας, για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού στο Δήμο Καρύστου.
6. Το με αρ. 9755/8-2-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις επείγουσες ανάγκες του Δήμου Καρύστου λόγω
σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού ως
εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής,
και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i)
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
8 μήνες
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή δίπλωμα
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής
ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, και β) γνώση
Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii)
υπηρεσιών διαδικτύου.
8 μήνες
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και
β) γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i)
επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
8 μήνες
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μην έχουν κώλυμα σύμφωνα με το ΠΔ 164/04.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 μέχρι 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την
εκτέλεση των καθηκόντων τους (ενσωματώνεται στην αίτηση).
4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του
υπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για
τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (ενσωματώνεται στην
αίτηση).
5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το Π.Δ. 164/04,
(ενσωματώνεται στην αίτηση).
6. Τα προβλεπόμενα ανά θέση φωτοαντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά την 25η
Φεβρουαρίου 2021 στα γραφεία του
Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες τηλ. 22243-50001.
Ολόκληρη η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου Καρύστου (Δημαρχείο Καρύστου) και των Τοπικών Κοινοτήτων Μαρμαρίου και
Στυρέων και Καφηρέως στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος
Ραβιόλος Ελευθέριος

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ