Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης Ευβοίας προκηρύσσει τον Αγώνα ιστιοπλοΐας Α/Θ ΑΦΑΝΗΣ ΝΑΥΤΗΣ 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ
Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης Ευβοίας προκηρύσσει τον Αγώνα ιστιοπλοΐας Α/Θ ΑΦΑΝΗΣ ΝΑΥΤΗΣ 2020 για σκάφη
καταμετρημένα κατά ORCi, ORC Club.
Ο Αγώνας θα διεξαχθεί στην περιοχή του Βόρειου Ευβοϊκού κόλπου.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του κάθε αγώνα :
Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της ISAF 2017-2020 (Racing Rules of Sailing RRS).
Οι Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της ISAF 2017-2020 (Equipment Rules of Sailing,ERS).
Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης I.S.A.F. 2017-2020 (Offshore Special Regulations OSR).
Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού.
Ο Διεθνής Κανόνας ORC Rating Systems 2020.
Ο Διεθνής Κανόνας καταμέτρησης IMS Rule 2020.
Ο ισχύων αθλητικός νόμος.
Οι Διατάξεις της εθνικής αρχής EIO που αφορούν του κανονισμούς Αγώνων.
Οι Ειδικές Διατάξεις της Ε.Α.Θ. για αγώνες ανοιχτής θαλάσσης για το 2020.
Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 και 72.
Από τη δύση έως την ανατολή του Ηλίου, ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων
στη Θάλασσα(1972) όπως τροποποιήθηκε το Νοέμβριο 1981 αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου.
Θα ισχύσει το Αγωνιστικό Υγειονομικό Πρωτόκολλο της ΕΙΟ.
Θα τηρηθούν οι Οδηγίες Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κρουσμάτων COVID-19 σε Ιδιωτικά και Επαγγελματικά Πλοία Αναψυχής οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα http://www.hcg.gr/node/22983.
Η εκτίμηση κινδύνου του αγώνα θεωρείται χαμηλή .
3. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Σε περίπτωση χορηγού, ο διοργανωτής όμιλος δύναται να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα
σκάφη να επιδείξουν λογότυπο του χορηγού, σύμφωνα με τον κανόνα 20.4.1 του Κανονισμού της ISAF (ISAF Advertising Code).
4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
4.1 Ισχύουν τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαφημίσεων των Διεθνών Κανονισμών της ISAF (ISAF Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή.
4.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή έγκριση της ΕΑΘ/ ΕΙΟ την οποία οφείλουν να καταθέσουν μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1 Στον Αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη που διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης 2020 ORC i ή ORC club όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.
5.2 Το δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται σε 0€,
.
6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
6.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στη γραμμάτια του Ν.Ο. Λίμνης Ευβοίας
6.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής.
6.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από:
Αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης 2020, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του σκάφους εν ισχύ.
Κατάσταση πληρώματος.
Το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής.(εάν υπάρχει)
Αντίγραφο της άδειας διαφήμισης, εάν το σκάφος φέρει διαφήμιση.
6.4 Δηλώσεις συμμετοχής που δεν είναι σύμφωνες με τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν θα γίνονται
δεκτές.
7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
7.1 Σάββατο 04/07/2020 και ώρα 10:00 λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής και συγκέντρωση Κυβερνητών στη Λίμνη Ευβοίας.
7.2 Σάββατο 04/07/2020 και ώρα 15:00 εκκίνηση ιστιοδρομίας ΛΙΜΝΗ-ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ-ΛΙΜΝΗ.
Απόσταση: 14 ν.μ.
8. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ / ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ
Η Επιτροπή αγώνα έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της ΕΑΘ/Ε.Ι.Ο. Η τελικές καταστάσεις
συγχώνευσης – διαχωρισμού των κλάσεων θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών.
Θα γίνει συγχώνευση των κλάσεων των σκαφών που είναι καταμετρημένα κατά ORCi και ORC Club.
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ
9.1 Για όλες τις άλλες ιστιοδρομίες για την εξαγωγή αποτελεσμάτων, θα εφαρμοστεί το σύστημα
εξαγωγής αποτελεσμάτων “Time on Time”.
10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
10.1 Θα εφαρμοστεί το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας, σύμφωνα με τον κανόνα Α4 του παραρτήματος Α, του διεθνούς κανονισμού ιστιοδρομιών Racing Rules of Sailing (RRS) της I.S.A.F. 2017-2020.
10.2 Ο συντελεστής βαρύτητας για όλες τις ιστιοδρομίες είναι 1.0.
10.3 Στην συγκεντρωτική βαθμολογία κάθε σκάφους δεν θα υπολογιστεί η ιστιοδρομία με την χειρότερη βαθμολογία.
11. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών.
12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
12.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Αγώνων της
Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο..
12.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο (στεριά ή θάλασσα) κατά το διάστημα από την συγκέντρωση κυβερνητών μέχρι και μία ώρα μετά τον τερματισμό του τελευταίου σκάφους.
12.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης μαζί με το Measurement Inventory (όπου απαιτείται).
12.4 Μόνο καταμετρημένα και σφραγισμένα πανιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις κατηγορίες ORC International, ORC Club. Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος, είτε να αναφέρονται αυτά στο
πιστοποιητικό.
12.5 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης.
13. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
13.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής.
13.2 Η κατάσταση πληρώματος μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι την συγκέντρωση κυβερνητών.
Μετά από αυτήν την ημερομηνία αλλαγές στην σύνθεση του πληρώματος επιτρέπεται μόνο εφόσον ενημερωθεί γραπτά η επιτροπή αγώνων σε ειδικό έντυπο που υπάρχει μέσα στις
οδηγίες Πλου το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας.
13.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος
μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία.
13.4 Το συνολικό βάρος των μελών του πληρώματος κάθε σκάφους ORCi & ORC Club δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό καταμέτρησης.
14. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Όλοι οι συμμετέχοντες στον Αγώνα του Ναυτικού Ομίλου Λίμνης Ευβοίας αποδέχονται αυτόματα ότι ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης Ευβοίας και ο χορηγός της διοργάνωσης, εάν υπάρχει,
διατηρούν το δικαίωμα επ’ αόριστον, να δημιουργούν, χρησιμοποιούν και προβάλλουν κατά την κρίση τους, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική
απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων και βιογραφικό υλικό μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ή αναπαραχθούν με οιονδήποτε γνωστό τρόπο.
15. ΕΥΘΥΝΗ
15.1 Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα ΑΦΑΝΗΣ ΝΑΥΤΗΣ 2020 του Ναυτικού Ομίλου Λίμνης Ευβοίας , αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (RRS 2017 – 2020), τις Οδηγίες πλου και την Προκήρυξη του Αγώνα. Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για τις ναυτικές ικανότητες του σκάφους τους, την εξαρτία, τις ικανότητες του πληρώματος και τον εξοπλισμό ασφαλείας. Όλοι οι συμμετέχοντες επίσης αποδέχονται να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτα άτομα ή τα υπάρχοντά τους, τους εαυτούς τους ή τα υπάρχοντά τους, τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα ως συνέπεια της συμμετοχής τους στη διοργάνωση, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον Ναυτικό Όμιλο Λίμνης Ευβοίας, την Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, Τεχνική Επιτροπή ,τον χορηγό, εάν υπάρχει,
και οποιοδήποτε μέλος εμπλεκόμενο στην διοργάνωση κάτω από οποιαδήποτε ιδιότητα και αποδέχονται εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την συμπεριφορά και την ενδυμασία των
πληρωμάτων των σκαφών, των αντιπροσώπων και των φιλοξενουμένων τους.
15.2 Ο Ναυτικός Όμιλος Λίμνης Ευβοίας , η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων, η Τεχνική Επιτροπή , ο χορηγός του αγώνα, εάν υπάρχει, και
οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στον αγώνα ΑΦΑΝΗΣ ΝΑΥΤΗΣ 2020 , δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Στην δήλωση συμμετοχής, ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε σκάφους θα απαιτηθεί να υπογράψει σχετική δήλωση όπου θα αποδέχεται αυτή την αποποίηση ευθύνης.
15.3 Η ασφάλεια του σκάφους και η διαχείρισή του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας προς τρίτους, είναι αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / κυβερνήτη, ο οποίος απαιτείται να εξασφαλίσει ότι το σκάφος είναι απόλυτα αξιόπλοο και κυβερνάται από πλήρωμα ικανό σε
αριθμό και εμπειρία, το οποίο βρίσκεται σε κατάλληλη φυσική κατάσταση να αντιμετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο ιδιοκτήτης / κυβερνήτης πρέπει να εξασφαλίζει την καλή κατάσταση της γάστρας, της εξαρτίας και όλου του εξοπλισμού του σκάφους. Ο ίδιος πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται κατάλληλα και ότι το πλήρωμα γνωρίζει που βρίσκεται και πως χρησιμοποιείται.
15.4 Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους Ι των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. «Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία».
15.5 Οι ιστιοπλόοι πριν την επιβίβασή τους στο σκάφος οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν παρουσιάζουν οι ίδιοι και κανείς στο περιβάλλον τους ΓΡΙΠΠΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (βήχα, καταρροή, πυρετό), συμπληρώνοντας την ΚΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
ΑΘΛΗΤΗ. Ο κυβερνήτης του σκάφους φυλάσσει όλες τις κάρτες εισόδου, τις οποίες προσκομίζει στη Γραμματεία των αγώνων, όποτε του ζητηθεί.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη οφείλουν να έχουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων περιλαμβάνουσα την συμμετοχή σε αγώνες σύμφωνα με την σχετική οδηγία της ΕΑΘ/ΕΙΟ. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων
κατά την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
17. ΕΠΑΘΛΑ
Θα απονεμηθούν έπαθλα στους νικητές (1ο, 2ο και 3ο νικητή) 18. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει μετά το πέρας του αγώνα στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ .

Ιούνιος 2020
Η Οργανωτική Επιτροπή