Εύβοια: «Επανάσταση» στο οδικό δίκτυο- Πώς έργο σχεδόν 8 εκατ. αναμορφώνει όλο το νησί
Ειδησεις ευβοια

Εύβοια: «Επανάσταση» στο οδικό δίκτυο- Πώς έργο σχεδόν 8 εκατ. αναμορφώνει όλο το νησί

Δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νομού Εύβοιας είναι αναμφισβήτητα το οδικό δίκτυο, οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό του έργου για τις οδικές υποδομές αναντίλεκτα αποτελούν αισιόδοξη έκβαση

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την Εύβοια, και ειδικά για το βόρειο άκρο του νησιού, δρομολογείται με την δημοπράτηση της μελέτης έργου «Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας τµήµα: Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά)», µε το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή, προϋπολογισμού 7.900.000 ΕΥΡΩ.

Δεδομένου ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του νομού Εύβοιας είναι αναμφισβήτητα το οδικό δίκτυο, οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό βελτίωσης των οδικών υποδομών και αφορούν το σύνολο του νησιού, αναντίλεκτα αποτελούν θετική έκβαση για την εξέλιξη και ποιοτική καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σημειώνεται πως στη μελέτη προτείνεται η αξιοποίηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου στον ρόλο των διακλαδώσεων της δενδροειδούς διάρθρωσης προς/από σημαντικούς οικισμούς/ προορισμούς με σημειακές/τμηματικές παρεμβάσεις αναβάθμισης του υφιστάμενου οδικού δικτύου, όπου απαιτείται, κατ’ αντιστοιχία με τον νέο ρόλο τους.

Υπενθυμίζεται πως οι διαδικασίες εργασιών για το πρώτο τμήμα του βόρειου οδικού άξονα «Παράκαμψη Ψαχνών – Στροφυλιά» θα υλοποιηθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ, ενώ το δεύτερο τμήμα «Στροφυλιά – Ιστιαία» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο συμβατικός χρόνος της μελέτης του πρώτου τμήματος είναι δεκαοκτώ μήνες και στόχος είναι η κατασκευή του έργου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ειδικότερα, με την αρ. πρωτ.: Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/Ο∆/406800/21-12-2022 Απόφαση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: 384028/2-12-2022 Απόφασης του Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή:

i. Εγκρίθηκε η δέσµευση σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου 2022ΝΑ47100025 της ΣΑΝΑ471 του Π∆Ε και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την ανάθεση σύµβασης µε τίτλο: «Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας τµήµα: Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά)» , µε προεκτιµώµενη αξία 7.900.000 ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ και απρόβλεπτα).

ii. Εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή αυτοµάτως στο συνολικό ποσό του συµφωνητικού που θα προκύψει, µε αντίστοιχη προσαρµογή του ΦΠΑ στο ποσό της σύµβασης.

iii. Εγκρίθηκε ως διαδικασία για την ανάθεση της υπόψη µελέτης, η διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σε συνδυασµό µε το άρθρο 32Α αυτού (που προστέθηκε µε το Ν4605/2019, άρθρο 43, παράγραφος 1) και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

iv. Ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή και Προϊσταµένη Αρχή η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών και ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Τµήµα Μελετών & Προγραµµατισµού αυτής (τµ. α).

v. Εγκρίθηκε ο πίνακας οικονοµικών φορέων που θα µετέχουν στη διαπραγµάτευση για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΨΑΧΝΩΝ – ΠΡΟΚΟΠΙ (ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ)».

vi. Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) να προβεί στην προβλεπόµενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων στους οικονοµικούς φορείς, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση, τον ορισµό της επιτροπής αποσφράγισης προσφορών, τη διαµόρφωση των λοιπών όρων της σύµβασης µε βάση την προσφορά του µειοδότη και την υπογραφή αυτής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Στη συνέχεια, µε την αρ. πρωτ.: 397226/13-12-2022 Απόφαση του Προϊσταµένου της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη για την προκήρυξη της σύµβασης της εν λόγω µελέτης και ακολούθως µε την αρ. πρωτ.: 3982914-12-2022 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών η 22α ∆εκεµβρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα η 11.00 π.µ. και ως ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η 22α ∆εκεµβρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα η 11.30 µ.µ..

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr