Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας – Τα θέματα της συνεδρίασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας – Τα θέματα της συνεδρίασης

Την Δευτέρα 12 Απριλίου και ώρα 13.00 μ.μ.

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 12η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης , (σύμφωνα με την υπ.αρ. 35η Φ.69/148/οικ.4600 εγκύκλιο ) την 12η
Απριλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα,1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης
συμπληρωματικής σύμβαση στου έργου:
«Αποκατάσταση Καθιζήσεων και Καταπτώσεων οδικού δικτύου Δήμου Ερέτριας.

Θέμα 2ο: Ορισμός ημερομηνίας αποσφράγισης δικαιολογητικών διαγωνισμού για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑΣ Δ.E. ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ » με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 94721
Θέμα 3ον:Αποδοχή της ένταξης πρότασης στον άξονα 2 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» του
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβάλλοντος Ισοζυγίου 2020»
Θέμα 4ο: Περί επικύρωσης των κάτωθι πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.:
 Υπ. αρ.: 1920/01.03.2021 1ο
πρακτικό περί αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών καθώς και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
 Υπ. αρ.: 2232/10.03.2021 2ο
πρακτικό περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (άρθρο
100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 &
2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
24%)» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 104618 ΟΜΑΔΑ Α-ΚΑΥΣΙΜΑ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 398.449,276 € και
494.077,102 € με ΦΠΑ 24% , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής .
ΘΕΜΑ 5ο: Περί επικύρωσης των κάτωθι πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.:
 Υπ. αρ. 2362/16.03.2021 1ο
πρακτικό περί αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών καθώς και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών
 Υπ. αρ. 2888/31.03.2021 2ο
πρακτικό περί αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών (άρθρο
100 παρ.2γ του Ν.4412/2016) και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ENIAIA ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021 &
2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 518.993,54 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
24%)» μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συστημικός αριθμός 104624 ΟΜΑΔΑ Β-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 20.093,90 € και
24.916,436 € με ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής .
Θέμα 6o:Περί επιστροφής της υπ. αρ.635140, ποσού 2.400,000 €, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής:
Του μοναδικού προσφέροντα με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων –
Ανώνυμη Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρεία ΑΕΒΕ» στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, συστημικός
αριθμός 102029, για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας
χωρ.16m3
υπ. λόγω ματαίωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας με την ΑΟΕ 7/617/2021 ΑΔΑ 9ΠΧ4ΩΡ9-
Γ3Ν .
Θέμα 7ον: Έγκριση της υπ. αρ. 7/2021 μελέτης με θέμα : « Μελέτη Τροχήλατων Μεταλλικών Kάδων
Συλλογής Απορριμμάτων 1100 lt».
Θέμα 8ον :Έγκριση αμοιβής συμβολαιογράφου για τον έλεγχο δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων για το έργο : «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δ. Ερέτριας 2018 Πρόγραμμα Φιλόδημος».

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr