ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Αυτά είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Σας προσκαλούμε στην 7η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με α) τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76) , β) την αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) το με αρ. πρωτ. 33954/02.06.2020 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του ΥΠΕΣ, θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 πμ, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ
Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων έτους 2021, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας: 1η τακτική /2021, 2η τακτική/2021, 3η τακτική/2021, 4η τακτική/2021, 5η ειδική/2021 και 6η τακτική/2021.
Εισηγητής Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλίας Σανίδας.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Θέμα 2ο
«Λήψη απόφασης για Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει και ειδικότερα:
α) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού,
β) Έγκριση σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού,
γ) Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα ποσού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο μετοχικό Κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού,
δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού,
στ) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Θέμα 3ο Έκφραση γνώμης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος , κ. Ηλίας Κυρμανίδης
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΔΕ- ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
Θέμα 4ο Εισηγητής
Θέμα 5ο Εισηγητής
Θέμα 6ο Εισηγητής
Θέμα 7ο Εισηγητής
Θέμα 8ο Εισηγητής
Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ366, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2015ΕΠ56600004 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Τροποποίηση πίνακα υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2017ΕΠ06600028 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Θέμα 9ο Γνωμοδότηση επί πρότασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την παλαιά γέφυρα Μόρνου στα όρια των ΠΕ Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 10ο 6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Θέμα 11ο Συγκρότηση Επιτροπών Εκτίμησης Ακινήτων (άρθρο 13 παρ. 4 του Π.Δ. 242/1996) Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
Θέμα 12ο Εισηγητής
Θέμα 13ο Εισηγητής
Έγκριση πρακτικού επιτροπής του άρθρου 8β του Ν 2323/1995 σχετικά με την χορήγηση αδειών σε πλωτά μέσα που κινούνται σε φυσικές και τεχνητές λίμνες καθώς και σε πλωτούς ποταμούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών πλόων. Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός.
Επικύρωση της υπ αριθ. 1221/05-08-2020 απόφασης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ευρυτανίας.
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός..
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα 14ο Εισηγητής Θέμα 15ο Εισηγητής Θέμα 16ο Εισηγητής Θέμα 17ο Εισηγητής Θέμα 18ο Εισηγητής Θέμα 19ο Εισηγητής
Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Βοιωτίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά
Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευβοίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευβοίας, κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης.
Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Ευρυτανίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός.
Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας.
Έγκριση – καθορισμός διαδικασίας για την συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Π. Ε. Φωκίδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε Παιδικές Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου έτους 2021.
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας , κ. Γεώργιος Δελμούζος.
Έγκριση δέκα (10) θέσεων πρακτικής άσκησης για την υποστήριξη προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ για την Π. Ε. Φθιώτιδας – Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το σχολικό έτος 2021 – 2022
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας, κ. Αθανάσιος Καρακάντζας.

Ακολουθήστε το evima.gr στο Google News

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις για την Εύβοια

Διαβάστε όλες τις τελευταίες ειδήσεις για την Ελλάδα και τον Κόσμο στο evima.gr

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΤΣΩΚΟΣ