Πρόταση χρηματοδότησης στο “Πράσινο ταμείο” υπέβαλλε ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Ο συνολικός αριθμός Δήμων σε όλη την Ελλάδα,που υπέβαλλαν προτάσεις είναι 172.

Από την Εύβοια υπέβαλε πρόταση ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας. Μέχρι την 1η Ιουλίου είχαν ήδη ενταχθεί 21 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 9.522.929,37 €, με συνολικό ποσό χρηματοδότησης από το Ταμείο 5.125.781,15 ευρώ. Η τεχνική αξιολόγηση και οι εντάξεις για όλη την Ελλάδα θα συνεχιστούν μέσα στο προσεχές τρίμηνο.

Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες δράσεις» έχει προϋπολογισμό 6.000.000,00€ για το έτος 2020 (ΚΑΕ 2269) και δομείται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας ως εξής:

ΑΠ 1: «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας»

ΑΠ 2: «Καινοτόμες δράσεις – ‘Έξυπνες Πόλεις»

ΑΠ 3: «Καινοτόμες δράσεις με τους Πολίτες»

ΑΠ 4: «Λοιπές δράσεις»

Δείτε την εγκριτική απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Για τους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 4 παρέχονται:

Οδηγός Υλοποίησης Έργου ΧΠ ΦΠ&ΚΔ
Πρότυπο τεχνικό δελτίο έργου ΧΠ ΦΠ&ΚΔ (για έργα που περιλαμβάνουν δράσεις με επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο)
Πρότυπο έκθεσης προόδου ΧΠ ΦΠ&ΚΔ (για έργα που περιλαμβάνουν δράσεις με επιστημονικό και τεχνικό αντικείμενο)
Αναφορά υλοποίησης-ολοκλήρωσης έργου ΧΠ ΦΠ&ΚΔ (για έργα που αφορούν αποκλειστικά σε προμήθεια ή/και συντήρηση μηχανολογικού / τεχνολογικού εξοπλισμού)
Φόρμα οικονομικού απολογισμού έργου ΧΠ ΧΠ ΦΠ&ΚΔ
Ημερολόγιο κίνησης οχήματος
Λογότυπο Πράσινου Ταμείου εδώ στα Ελληνικά και εδώ στα Αγγλικά

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 στοχεύει στην ενίσχυση έργων και δράσεων σε θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα σε αντικείμενα που αφορούν:

α) στην κλιματική αλλαγή,

β) στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,

γ) στην αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος και

δ) στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας,

με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής και την προώθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός επίσης είναι η αξιοποίηση της αναγνωρισμένης εμπειρίας και τεχνογνωσίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σε έργα, την πρωτοβουλία και την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχουν οργανωμένοι φορείς πολιτών.