Σημαντική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου-Απαλλάσει επιχειρήσεις που διέκοψαν της λειτουργία τους από τα δημοτικά τέλη

Ύστερα από αίτημα των επαγγελματικών συλλόγων της Καρύστου το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου αποφάσισε για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄171),ότι  απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί μετά από αιτήματα των επιχειρηματιών.
Οι επιχειρήσεις που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσονται του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και φωτισμού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
25/1975 (Α΄74), για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί μετά από αιτήματα των επιχειρηματιών.
Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής μπορεί να
γίνει συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών .
Μετά την ψήφιση από την Ελληνική Βουλή της Τροπολογίας που αναφέρθηκε στο
σκεπτικό της παρούσας, η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίζει για την μείωση των τελών
χρήσης κοινοχρήστων χώρων αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των
τραπεζοκαθισμάτων και πάντως όχι άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) μετά από αιτήματα των καταστηματαρχών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή παραχώρηση πρόσθετου χώρου.